Brugeradgang til ProjektRapporteringsVærktøjet (PRV og PRV Light)

Læs om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brugeradgang til PRV eller PRV Light (herefter tilsammen kaldet systemet).

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: [email protected]
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. "Databeskyttelsesrådgiver"

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oprettelse af brugeradgang i systemet
 • Opretholdelse af sikkerheden omkring systemet, herunder bl.a. i forbindelse med vedligeholdelse og drift, som f.eks. fejlhåndtering i forbindelse med anvendelse af systemet, samt kontrol og tilsyn med anvendelse af brugeradgange, f.eks. i form af logning af aktivitet i systemet og deaktivering af brugere.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Logning i systemet, herunder hvornår du har været logget ind i systemet, og hvilke apps, du er tilgået. 

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Erhvervsstyrelsen kan videregive oplysninger til politiet, anklagemyndigheden, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office og andre offentlige myndigheder til varetagelse af deres opgaver efter deres respektive lovgivninger samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Vi har modtaget personoplysninger via indsendelse af blanket om anmodning af ny bruger i systemet og logning i forbindelse med din anvendelse af din brugeradgang i systemet.

Vi opbevarer dine personoplysninger om logning i systemet i 6 måneder (uanset om din brugeradgang gælder PRV eller PRV Light).

Personoplysninger i form af navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer opbevares i samme periode som andre oplysninger i det projekt, som du er tilknyttet. Det vil sige:

hvis din brugeradgang vedrører PRV og hvis:

 • der ikke er statsstøtte i projektet, er opbevaringsperioden 5,5 år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab; eller
 • projektet vedrører programperioden 2014-2020 (herunder REACT-EU), og der er statsstøtte i projektet, løber opbevaringsperioden indtil udgangen af 2033; eller
 • projektet vedrører programperioden 2021-2027, og der er statsstøtte i projektet, løber opbevaringsperioden indtil udgangen af 2039.

hvis din brugeradgang vedrører PRV Light og hvis: 

 • der ikke er statsstøtte i projektet, er opbevaringsperioden 5 år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab; eller
 • der er statsstøtte i projektet, er opbevaringsperioden 10 regnskabsår regnet fra det tidspunkt, hvor der sidst blev ydet individuel støtte inden for det konkrete projekt i henhold til det enkelte finanslovsår.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.