EU logo

 

 

 

Vi arbejder for vækst og udvikling i hele Danmark

Mission

Mission

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv.

Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.

Strategi
Søg midler
Møder
Bestyrelsen
Strategi

Strategi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordineres med relevante statslige strategier. Strategien skal aftales med erhvervsministeren.   

I løbet af 2019 vil bestyrelsen formulere strategien, der skal gælde fra 2020. Erhvervshusene, Det Nationale Turismeforum og andre relevante interessenter vil bidrage til arbejdet.

Erhvervsfremmestrategien vil udgøre rammen for, hvordan decentrale erhvervsfremmemidler udmøntes. 

 

Strategikonference i Odense

Du kan være med, når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholder strategikonference i Odense onsdag den 21. august 2019 kl. 9.30 - 15.30. 

Læs mere om konferencens temaer, oplægsholdere og debattører

 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 bygger på eksisterende regionale og nationale strategier. Strategien udformes af erhvervsministeren. 

Se Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 (pdf)

 

Læs mere om bestyrelsens opgaver

 

Strategi
Nye initiativer - søg midler

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

 

Aktuelt: Søg restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 26. juni 2019 besluttet at genudbyde restmidler fra overgangspuljen til klyngekonsolidering i en ny ansøgningsrunde. Bestyrelsen afsatte i alt 35 mio. kr. til puljen. Efter behandling af ansøgninger forventer bestyrelsen, at der udmøntes op til ca. 27 mio. kr. fra puljen. I anden ansøgningsrunde kan man søge om de resterende midler. Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 12.00. Potentielle ansøgere opfordres til at holde sig orienteret om bestyrelsens beslutninger om erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner og spirende områder), når referatet fra bestyrelsesmødet offentliggøres.

Læs mere om puljen i materialet, hvor du også finder flere oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Læs mere om restmidlerne fra puljen til klyngekonsolidering, der medfinansieres af EU's Regionalfond

 

Aktuelt initiativ: Anden ansøgningsrunde til strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

I april lancerede bestyrelsen en pulje rettet mod erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer. Puljen er også målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019. Endelig er puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Midlerne udmøntes i to ansøgningsrunder. Den første havde ansøgningsfrist den 13. maj 2019 - den anden er åben. Ansøgningsfristen er den 6. september 2019.

Læs mere om puljen i materialet, hvor du også finder flere oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midler fra den strategiske erhvervsfremmepulje (anden ansøgningsrunde) her

 

Aktuelt initiativ: 59,1 mio. kr. til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en indsats, der skal bidrage til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Den kommende indsats medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelt initiativ: 50,3 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til en indsats, der skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske gennem inklusion af unge med særlige udfordringer via uddannelse til erhvervsparathed. Initiativet medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelt initiativ: 30 mio. kr. til øget eksportparathed i SMV'er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er. Operatører kan søge om op til 30 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelt initiativ: 75 mio. kr. skal øge konkurrencekraften i SMV'er 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger til en rådgivningsindsats, der skal øge SMV'ers fokus på og parathed til forretningsudvikling og skalering. Operatører kan søge om op til 75 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelt initiativ: 7,5 mio. kr. til undervisning i iværksætteri

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Undervisningen skal give flere studerende mod på at starte egen virksomhed. Operatører kan søge om op til 7,5 mio. kr. til at gennemføre indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.  

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet

 

Aktuelt: To initiativer med i alt 52,5 mio. kr. til rådgivning og vejledning af iværksættere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerer nu en stor indsats for at styrke dansk iværksætteri. Indsatsen skal sikre overlevelsen hos de nye iværksættere og gøre de stærke iværksættere dygtigere. Indsatsen finansieres af decentrale erhvervsfremmemidler og EU’s Socialfond.

Læs mere om indsatsen, der er rettet mod nye iværksættere

Læs mere om indsatsen, der er målrettet vækstiværksættere

 

Tidligere ansøgningsrunder

Frem til den 27. juni 2019 kunne operatører søge om op til 96 mio. kr. til grøn og cirkulær omstilling i SMV'er. 

Læs mere om midlerne til grøn og cirkulær omstilling

 

Operatører kunne tidligere søge om i alt 80 mio. kr. til to forskellige uddannelsesindsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. 

Læs mere om indsatsen Flere unge i erhvervsuddannelse

Læs mere om indsatsen Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

 

Operatører kunne tidligere søge om 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for SMV'er.

Læs mere om midlerne til digitalisering

 

Klynger i hele landet kunne tidligere søge om op til 35 mio. kr. fra overgangspuljen til klyngekonsolidering. 

Læs mere om overgangspuljen til klyngekonsolidering

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser med i alt 80 mio. kr. Midlerne udmøntes i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den første runde var den 13. maj 2019.

Læs mere om den første ansøgningsrunde til strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

 

Operatører kunne tidligere søge om 10 mio. kr. til Brexit-indsats for SMV'er.

Læs mere om midlerne til Brexit-indsatsen for SMV'er

 

50 mio. kr. til dansk turisme. Puljen kunne søges af destinationsselskaber og andre turismeaktører.

Læs mere om puljen til turismeprojekter

Søg midler ikon
Støttede projekter

Støttede projekter

Her finder du oplysninger om de projekter, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte med strukturfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Bestyrelsesmødet den 26. juni 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 • SMV'er og Brexit

Læs beskrivelsen af Brexit-projektet (pdf)

Læs pressemeddelelsen om Brexit-projektet

 

 • Lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de støttede projekter

Læs pressemeddelelsen om de kommende destinationsselskaber

 

 • Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om strategisk erhvervsfremmepulje

 

 • Overgangspulje til klyngekonsolidering

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om klyngekonsolidering

Møder

Møder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at holde 6 møder om året. Møderne bliver holdt i hele Danmark.

På møderne træffer bestyrelsen blandt andet afgørelse om indsatsområder, og om hvordan erhvervsfremmemidlerne skal udmøntes. Bestyrelsen beslutter også, hvilke konkrete initiativer der modtager hel eller delvis finansiering.

Møderne vil desuden danne rammen for bestyrelsens formulering af strategien for decentral erhvervsfremme, der skal gælde fra 2020. 

Planlagte møder i 2019:

 • Tirsdag den 29. januar i København
 • Tirsdag den 26. marts i Nordjylland
 • Mandag den 13. maj på Fyn
 • Onsdag den 26. juni i Sydjylland
 • Tirsdag den 24. september i Midtjylland
 • Torsdag den 14. november på Sjælland

Planlagte møder i 2020:

 • Tirsdag den 21. januar i Hovedstaden
 • Onsdag den 18. marts i Nordjylland
 • Torsdag den 28. maj på Sjælland
 • Tirsdag de 25. august på Fyn
 • Onsdag den 7. oktober i Midtjylland
 • Torsdag den 3. december i Sydjylland

Find materiale fra bestyrelsens møder

 

Møder
Om bestyrelsen

Om bestyrelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats, der er efterspørgselsdrevet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af formand Jakob Riis. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer.

Se sammensætningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jakob Riis er administrerende direktør for Falck A/S. Bestyrelsesformanden er udpeget af erhvervsministeren.

Læs forretningsorden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (pdf)

 

Bestyrelsen
Kontakt

Kontakt

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Se liste med kontaktoplysninger på relevante medarbejdere