EU logo

 

 

 

Vi arbejder for vækst og udvikling i hele Danmark

Mission

Mission

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv.

Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.

Strategi
Søg midler
forslag til projekter
Bestyrelsen
Opgaver

Opgaver

En væsentlig opgave for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er at formulere en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordineres med relevante statslige strategier.

Læs mere om strategien for decentral erhvervsfremme

Bestyrelsen skal desuden:

 • Udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter.
 • Indstille til erhvervsministeren om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler.
 • Tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter.
 • Igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter.
 • Indstille erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeler statslige forsknings- og udviklingsmidler til aktiviteter i klynger og innovationsnetværk.
 • Evaluere sammenhæng mellem lokale erhvervsfremmeindsatser og den decentrale erhvervsfremmestrategi samt inddragelsen af private aktører i den offentligt finansierede erhvervsfremme.
 • Rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik.
 • Udtale sig som høringspart om regionernes udviklingsstrategier.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver og beføjelser fremgår af lov om erhvervsfremme, der blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018.

Find lov om erhvervsfremme

Strategi
Nye initiativer - søg midler

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Her på siden offentliggøres løbende information om konkrete indsatsområder, ansøgningsrunder og udbud i takt med, at de bliver vedtaget af bestyrelsen.

På mødet i bestyrelsen den 26. marts 2019 blev det besluttet at forberede udmøntning af midler inden for temaerne:

 • Digitalisering, Kvalificeret arbejdskraft, Cirkulær omstilling, Klyngekonsolidering og Strategisk pulje.

Læs mere om de kommende indsatser i faktaarket (pdf)

 

Aktuelle initiativer: 80 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft

Mangel på faglærte og medarbejdere med digitale kompetencer lægger en dæmper på konkurrencekraften og fremgangen i mange danske virksomheder. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu i alt 80 mio. kr. til to indsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. EU’s Socialfond medfinansierer indsatserne.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om de to indsatser på regionalt.dk, hvor du også finder link til ansøgningsskemaet:

Flere unge i erhvervsuddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

 

Aktuelt initiativ: Overgangspulje til klyngekonsolidering

Som led i reformen af erhvervsfremmesystemet skal antallet af klynger reduceres, så der sikres større sammenhæng i indsatsen og effekt for virksomhederne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter nu 35 mio. kr. til en overgangspulje, der skal fremme en konsolidering af klyngeorganisationer. 

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midler fra overgangspuljen her

 

Aktuelt initiativ: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

En ny pulje målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, er netop åbnet. Puljen er også målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019. Endelig er puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midler fra den strategiske erhvervsfremmepulje her

 

Aktuelt initiativ: 50 mio. kr. til digitalisering

Operatører kan netop nu søge om op til 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for SMV'er. Samtidig skaleres det eksisterende SMV:Digital-program med 25 mio. kr. i 2019. 

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midlerne til digitaliseringsindsatsen her

 

Aktuelt initiativ: 10 mio. kr. til Brexit-indsats for SMV'er

Operatører kan netop nu søge om op til 10 mio. kr. til en landsdækkende indsats for SMV'er, der rammes af Brexit.

Læs mere i materialet, hvor du også finder oplysninger om ansøgningsprocessen (pdf)

Ansøg om midlerne til Brexit-indsatsen her

 

Tidligere ansøgningsrunder

50 mio. kr. til dansk turisme. Puljen kunne søges af destinationsselskaber og andre turismeaktører.

Læs mere om puljen til turismeprojekter

Søg midler ikon
Projektidéer

Kontakt os med din projektidé

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvis du har en projektidé eller vil vide mere om, hvordan du søger midler. Det gælder også, hvis du allerede er i gang med et projekt, der er finansieret med regionale udviklingsmidler eller strukturfondsmidler.

Vi anbefaler, at du beskriver din projektidé, før du kontakter os. Beskrivelsen af projektidéen vil være grundlag for den efterfølgende drøftelse med sekretariatet, som ligger inden en egentlig ansøgning om midler.

Hent skabelon til beskrivelse af din projektidé (doc)

Du kan kontakte sekretariatet på mail: deb@erst.dk eller telefon: 35 29 17 17.

forslag til projekter
Møder

Møder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at holde 6 møder om året. Møderne bliver holdt i hele Danmark.

På møderne træffer bestyrelsen blandt andet afgørelse om indsatsområder, og om hvordan erhvervsfremmemidlerne skal udmøntes. Bestyrelsen beslutter også, hvilke konkrete initiativer der modtager hel eller delvis finansiering.

Møderne vil desuden danne rammen for bestyrelsens formulering af strategien for decentral erhvervsfremme, der skal gælde fra 2020. 

Planlagte møder i 2019:

 • Tirsdag den 29. januar i København
 • Tirsdag den 26. marts i Nordjylland
 • Mandag den 13. maj på Fyn
 • Onsdag den 26. juni i Sydjylland
 • Tirsdag den 24. september i Midtjylland
 • Torsdag den 14. november på Sjælland

Planlagte møder i 2020:

 • Tirsdag den 21. januar i Hovedstaden
 • Onsdag den 18. marts i Nordjylland
 • Torsdag den 28. maj på Sjælland
 • Tirsdag de 25. august på Fyn
 • Onsdag den 7. oktober i Midtjylland
 • Torsdag den 3. december i Sydjylland

Find materiale fra bestyrelsens møder

 

Møder
Om bestyrelsen

Om bestyrelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats, der er efterspørgselsdrevet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af formand Jakob Riis. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer.

Se sammensætningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jakob Riis er administrerende direktør for Falck A/S. Bestyrelsesformanden er udpeget af erhvervsministeren.

Læs forretningsorden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (pdf)

 

Bestyrelsen
Kontakt

Kontakt

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Se liste med kontaktoplysninger på relevante medarbejdere