EU logo

 

 

 

Vi arbejder for vækst og udvikling i hele Danmark

Mission

Mission

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv.

Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.

Strategi
Bestyrelsen
Aktuelle udbud
Søg midler
Opgaver

Opgaver

En væsentlig opgave for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er at formulere en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal tage udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår, og den skal koordineres med relevante statslige strategier.

Læs mere om strategien for decentral erhvervsfremme

Bestyrelsen skal desuden:

 • Udarbejde lokale og landsdækkende programmer og udbyde projekter.
 • Indstille til erhvervsministeren om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler.
 • Tildele midler til lokale og tværgående turismeprojekter.
 • Igangsætte og finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter.
 • Indstille erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke Uddannelses- og Forskningsministeriet tildeler statslige forsknings- og udviklingsmidler til aktiviteter i klynger og innovationsnetværk.
 • Evaluere sammenhæng mellem lokale erhvervsfremmeindsatser og den decentrale erhvervsfremmestrategi samt inddragelsen af private aktører i den offentligt finansierede erhvervsfremme.
 • Rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik.
 • Udtale sig som høringspart om regionernes udviklingsstrategier.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver og beføjelser fremgår af lov om erhvervsfremme, der blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018.

Find lov om erhvervsfremme

Strategi
Om bestyrelsen

Om bestyrelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats, der er efterspørgselsdrevet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af formand Jakob Riis. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer.

Jakob Riis er administrerende direktør for Falck A/S. Bestyrelsesformanden er udpeget af erhvervsministeren.

Se sammensætningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Bestyrelsen
Igangværende projekter

Igangværende projekter

Den 1. januar 2019 overtager Erhvervsstyrelsen forvaltningen af alle erhvervsfremmeprojekter og -programmer, der er bevilget og igangsat af danske regionale myndigheder. Disse projekter og programmer udgør en samlet portefølje på ca. 3. mia. kr. fordelt i hele landet. Projekterne fortsætter med de vilkår, de er bevilget under.

Alle projektholdere vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen i løbet af januar og februar 2019.

Aktuelle udbud
Nye initiativer - søg midler

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Her på siden offentliggøres løbende information om konkrete indsatsområder, ansøgningsrunder og udbud i takt med, at de bliver vedtaget af bestyrelsen.

På mødet i bestyrelsen den 29. januar 2019 blev det besluttet at udmønte midler inden for temaerne:

 • Digitalisering, Klyngekonsolidering, Brexit og Turisme.

Læs mere om de kommende indsatser i faktaarket (pdf)

Kontakt sekretariatet

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvis du har en projektidé eller vil vide mere om, hvordan du søger midler. Det gælder også, hvis du allerede er i gang med et projekt, der er finansieret med regionale udviklingsmidler eller strukturfondsmidler.

Du kan kontakte sekretariatet på mail: deb@erst.dk eller telefon: 35 29 17 17

Søg midler
Møder

Møder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at holde 6 møder om året. Møderne bliver holdt i hele Danmark.

På møderne træffer bestyrelsen blandt andet afgørelse om indsatsområder, og om hvordan erhvervsfremmemidlerne skal udmøntes. Bestyrelsen beslutter også, hvilke konkrete initiativer der modtager hel eller delvis finansiering.

Møderne vil desuden danne rammen for bestyrelsens formulering af strategien for decentral erhvervsfremme, der skal gælde fra 2020. 

Planlagte møder i 2019:

 • Tirsdag den 29. januar i København
 • Tirsdag den 26. marts i Nordjylland
 • Mandag den 13. maj på Fyn
 • Onsdag den 26. juni i Sydjylland
 • Tirsdag den 24. september i Midtjylland
 • Torsdag den 14. november på Sjælland

Planlagte møder i 2020:

 • Tirsdag den 21. januar i Hovedstaden
 • Onsdag den 18. marts i Nordjylland
 • Torsdag den 28. maj på Sjælland
 • Tirsdag de 25. august på Fyn
 • Onsdag den 7. oktober i Midtjylland
 • Torsdag den 3. december i Sydjylland

Find materiale fra bestyrelsens møder

 

Møder
Kontakt

Kontakt

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Se liste med kontaktoplysninger på relevante medarbejdere