CO2Vision

Info om indsatsen

 • Startdato

  23.11.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  17.715.908
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.642.776
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Nordjylland S/I

Projektbeskrivelse

CCUS Fyrtårn Nordjylland bygger i to ansøgninger til henholdsvis regionalfonden og socialfonden fundament og de videre trædesten til realiseringen af det nordjyske erhvervseventyr indenfor CO2 fangst lagring og anvendelse. 4 arbejdspakker er designet med afsæt i det nordjyske vækstteams anbefalinger.

 • Arbejdspakke 1: Roadmap
 • Arbejdspakke 2: Test og demonstration
 • Arbejdspakke 3: Virksomhedsvejledning
 • Arbejdspakke 4: Kvalificeret arbejdskraft

Denne ansøgning favner Arbejdspakke 4 - kvalificeret arbejdskraft og har stor synergi med særligt arbejdspakke test-site og vejledning.
Socialfondens aktiviteter er formuleret i inddragende proces med regionens uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, arbejdsgiver/arbejdstagerorganisationer, klynger, arbejdsmarkedskontor m.fl. På grundlag af partnernes indsendte idebeskrivelser. Partnerkredsen bygger videre på den nordjyske tradition for samarbejde organisationer i mellem.
Fælles for alle partnere er et stort behov for at tilvejebringe mere viden og analyse specifikt om CCUS’s betydning for arbejdskraft og kompetencer. Det nuværende vidensgrundlag er mangfoldigt og et godt grundlag for et målrettet analysearbejde for CCUS. Det blev tydeligt i dialogen med partnerne, at der dels er et fælles analysebehov men også et stort behov for at få konkret viden fra virksomheder, der allerede nu arbejder med CCUS-teknologier. Derfor er der i analyse-og videns aktiviteten fokus på delleverancer, som kan anvendes undervejs til udvikling af virksomhedsrettede aktiviteter. Det blev tydeligt at analyse, viden og bearbejdning af denne er en forudsætning for målrettede virksomhedsforløb.


Projektets kritiske antagelse er derfor:
Når de nordjyske erhvervsfremme- og uddannelsesaktører bringes tættere sammen om den grønne CO2-nære dagsorden, bliver der tilvejebragt en bred afdækning samt et solidt vidensgrundlag vedr. nuværende og fremtidige CCUS-relaterede kompetencebehov i virksomhederne.
På denne baggrund kan iværksættes en række CCUS-relaterede kompetenceudviklingsforløb i nordjyske virksomheder på kort og lang sigt. Samlet set vil dette føre til at Nordjylland kan blive foregangsregion for fremtidens grønne erhverv og vise verden de store klimagevinster såvel som de store vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier.
Projektets partnerkreds sikrer aktiviteter, som er kompetencegivende indenfor CCUS-udvikling til medarbejdere i alle funktioner uanset uddannelsesniveau. Der er således gennem projektet tilbud til ufaglærte, faglærte, medarbejdere med kort, mellemlang eller videregående uddannelse. Der er også et fokus på potentialet i talentudvikling, entreprenørskab og hvordan studerende skal blive fremtidens kompetente arbejdskraft indenfor CCUS. Der sikres også fastholdelse og indlejring af international arbejdskraft - både ift. de rekrutterede medarbejdere ift. at fastholde de mange udenlandske studerende efter end uddannelse.

Projektets virksomhedsrettede aktiviteter består af:
Specialiseret screening og sparring ved projektets partnere mhp. at identificere CCUS-potentialer
Skræddersyede udviklingsforløb ved den enkelte uddannelsesinstitution. Forløbene kan være både individuelle i den enkelte virksomhed eller kollektive forløb, hvor virksomheder har mulighed for at modtage viden og opkvalificering sammen med andre virksomheder - inden for CCUS-relaterede kompetencer. Fx kan virksomhederne mødes af:

 • Udarbejdelse af grønne kompetenceplaner på baggrund af grønne kompetencestrategier sammen med Erhvervsskolerne i Nordjylland
 • Skræddersyet vejledning til international arbejdskraft både for virksomheder, ansatte medarbejdere og internationale studerende sammen med International House North Denmark
 • Faglig fokuserede arrangementer inden for temaet Green Innovation; herunder oplysningsarrangementer, workshops, hackaton, talentudvikling på Aalborg Universitet
 • Praktik og projektforløb i samarbejde med Professionshøjskolen University College Nordjylland og MARTEC
 • Skræddersyet kompetenceudvikling ved eksterne leverandører fx GTS-institutter, klynger mv.

Projektets første aktiviteter - analysen - lægger fundament og trædesten - ikke kun til de virksomhedsrettede aktiviteter indenfor den relativt korte projektperiode - men mest af alt til den langsigtede strategi om at gøre ”Nordjylland til international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv”
Samarbejdet og koordinering mellem uddannelsesinstitutioner er et andet vigtigt fundament. Den fælles vi-den skal omsættes, der skal skabes ensartede forretningsgange og sammenhæng til regionalfonden og projektets fleksibilitet skal bevares. Det skal være muligt at optage udførende partnere undervejs i takt med at konkrete behov og aktiviteter identificeres. Det faktum, at der er meget vi ikke ved CCUS ift. fremtidens arbejdskraft og kompetencebehov betyder, at der er behov for faciliterede processer, hvor uddannelsesaktører, forskere mv samarbejder om at designe de bedst mulige aktiviteter for virksomhederne. Projektets første aktivitet omhandler derfor dette fælles aktivitetsrum, fælles koordinering og samordning med regionalfonden mv.


Projektet munder ud i mange forskellige typer af kompetenceløftsgivende aktiviteter for virksomhedernes ledere og medarbejdere, samt for fremtidige medarbejdere i form af studerende på flere forskellige uddannelser. Konkret vil projektet munde ud i at 115 medarbejdere fra 75 virksomheder modtager direkte støtte fra Socialfonden på baggrund af udfyldte start-stopskemaer. Herudover vil 125 medarbejdere/ledere fra 125 virksomheder opnå kompetenceudvikling på et mere overordnet niveau omkring CCUS, som vil øge deres forudsætninger for at understøtte CCUS Fyrtårn Nordjyllands vision på længere sigt.