Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

Frem til den 1. september 2022 kl. 10 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der via forsknings- og innovationsaktiviteter og forprojekter vil understøtte udviklingen af grønne, innovative teknologier. 
Operatører kunne fx være små, mellemstore og store virksomheder, videninstitutioner eller andre relevante aktører - gerne i partnerskab.
 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi

 • Finansiering

  Min. 19 mio. kr. fra REACT-EU under Regionalfonden

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet senest august 2023

 • Ansøgningsfrist

  1. september 2022 kl. 10.00

Baggrund

Grøn omstilling og øget energieffektivisering af erhvervslivets produktion baseret på fossile brændsler er afgørende elementer i overgangen til en klimaneutral økonomi inden 2050. Udvikling af CO2-fangst-, -lagring og -anvendelse samt udvikling af brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X (PtX), er de to centrale, danske udviklingsspor i overgangen fra anvendelse af fossil energi til grøn energi. 

Der er behov for at få igangsat forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter med henblik på at understøtte udviklingen af de nye teknologier. 
 
Fremtidens grønne nøgleteknologier og erhverv kan få stor betydning for udviklingen af nye værdikæder og skabe mange nye arbejdspladser. Analyser viser, at investeringer i CO2-fangst og -lagring samt PtX kan skabe efterspørgsel efter 20.000 ekstra årsværk frem til 2030. Samtidig pegede OECD i 2021 på, at Danmark sammen med Tyskland og Østrig er højtspecialiseret inden for brintteknologi og dermed har en konkurrencefordel. 

Regeringen har derfor lanceret Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien), der skal sætte skub i produktion og forbrug af grønne brændstoffer. Danmark har gode forudsætninger for at producere grønt brændstof og er gået ind i kapløbet om bæredygtige erstatninger for kul og olie.

Med afsæt i regeringens PtX-strategi annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 244 mio. kr. fra REACT-EU til at løfte udviklingen af nye, grønne teknologier. Ansøgningsfristen var i april 2022. Ikke alle 244 mio. kr. blev uddelt ved ansøgningsrunden, og derfor afsatte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de resterende midler – minimum 19 mio. kr. – i en ny ansøgningsrunde. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indkaldte ansøgninger til indsatser, der omfatter forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter, som har til formål at understøtte udviklingen af grønne, innovative nøgleteknologier.

Annoncering: Investeringsstøtteordrning for grønne, innovative teknologier

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Indsatsen er målrettet forsknings- og innovationsaktiviteter og forprojekter inden for PtX-teknologier, elektrolyse og løsninger på brintområdet, men kan også omfatte udvikling af bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger, biosolutions samt CO2-fangst-, -lagring og -anvendelse og dermed understøtte opfølgningen på anbefalingerne fra regeringens regionale vækstteams.

SMV’er, konsortier af virksomheder og videninstitutioner kan inddrages i forsknings- og innovationsaktiviteterne og/eller forprojekterne. 

Tilskudsberettigede indsatser kan fx være:

 • Investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter
 • Forprojekter, feasibility studies, proof-of-principle

Målgruppe

Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder eller andre relevante aktører, gerne i samarbejde med videninstitutioner.
En virksomhed kan både være operatør (ansøger) eller deltager i et partnerskab.

Indsatsen giver mulighed for, at virksomheder kan søge direkte, i partnerskaber eller fx konsortier af virksomheder og videninstitutioner. 

Der er minimum 19 mio. kr. til rådighed i puljen. Hertil kommer eventuelle udisponerede midler fra annonceringen med ansøgningsfrist den 22. april 2022.

Midlerne kommer fra REACT-EU under regionalfondens prioritetsakse 6C om nye, grønne, innovative teknologier – nye potentialer.

EU-finansieringen afhænger af den valgte statsstøtteløsning. Der kan maksimalt ydes op til 85 pct. i støtte under REACT-EU, men flere bestemmelser i gruppefritagelsesforordningen begrænser, hvor meget støtte den enkelte virksomhed kan modtage i støtte.

Reglerne om statsstøtte bliver dermed bestemmende for projektets støtteintensitet, og støtteprocenten vil blandt andet afhænge af projektets aktiviteter og partner- og deltagersammensætning. Det forventes derfor, at den mulige støtteprocent vil blive lavere end 85 pct.

Læs mere om statsstøtte i annonceringsmaterialets afsnit om finansiering. 

Den øvrige finansiering i projektet forventes at komme fra partnerne, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  Midler fra stat, region og kommuner er også omfattet af statsstøttereglerne, som kan begrænse støtteintensiteten.

Ansøgninger bliver vurderet og scoret ud fra følgende fem kriterier:

 • Formål og effekt
 • Strategisk sigte og sammenhæng
 • Gennemførlighed
 • Organisering
 • Merværdi og sammenhæng

I bilag 1 er de fem kriterier udførligt beskrevet. Bilaget rummer desuden plads til ansøgers beskrivelse.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 6C om nye grønne, innovative teknologier - nye potentialer.
Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 1. september 2022 kl. 10.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i oktober 2022.

Informationsmøde 

Sekretariatet har holdt informationsmøde om den første annoncering 10. marts 2022. Se oversigten med spørgsmål og svar om annonceringen herunder.

Vejledninger til kontoplaner

Startpakke

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsstøtteordningen for grønne, innovative teknologier.

Nina Alkærsig Jensen

Telefon: 3529 1956

Email: [email protected]
 

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsstøtteordningen for grønne, innovative teknologier.

Merete Woltmann

Telefon: 3529 1702

Email: [email protected]