Iværksætterprogram: Bred iværksætterindsats

Frem til den 1. marts 2023 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en bred iværksætterindsats. Indsatsen skal bidrage til at øge etablerings- og overlevelsesraten i nye virksomheder. 

Operatører kunne fx være et erhvervshus eller andre offentlige såvel som private aktører med kompetencer inden for iværksætteri.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Iværksætteri

 • Finansiering

  30 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  2023-2026

 • Ansøgningsfrist

  1. marts 2023 kl. 12.00

Baggrund

Iværksættere spiller en central rolle for udviklingen af fremtidens erhvervsliv. Etableringen af nye virksomheder med innovative produkter og løsninger bidrager med dynamik, udfordrer det etablerede erhvervsliv og skærper derigennem eksisterende virksomheders produktivitet og konkurrenceevne.

I 2019 var etableringsraten i Danmark ca. 11 pct., hvilket placerer Danmark i midterfeltet sammenlignet med de fleste andre europæiske lande. Nyeste opgørelser viser, at antallet af nyetableringer i 3. kvartal af 2022 er faldet med 25 pct. fra 2021, hvilket blandt andet skal ses i lyset af energikrisen og krigen i Ukraine. 

Overlevelsesraten for danske virksomheder er relativt lav sammenlignet med andre lande. Efter et år er kun godt 70 pct. af virksomhederne fortsat i live, og efter tre år eksisterer knap halvdelen af virksomhederne. I Sverige og Nederlandene er henholdsvis 78 pct. og 75 pct. af nyetablerede virksomheder fortsat i live efter tre år.

Danmarks placering kan være tegn på en høj markedsdynamik, hvor det er nemt at starte virksomhed, og hvor mange nye virksomheder hurtigt lukker igen, hvis de ikke er konkurrencedygtige. Men der kan også være iværksættere med en konkurrencedygtig forretningsmodel, der ikke lykkes på grund af manglende viden, kompetencer og forretningsforståelse i opstartsfasen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden 2019 støttet en landsdækkende iværksætterindsats - Iværksætterdanmark - målrettet den brede gruppe af iværksættere. Indsatsen stopper medio 2023, og derfor åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger fra operatører, der med en bred og landsdækkende indsats vil bygge videre på Iværksætterdanmark

Annoncering: Bred iværksætterindsats

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Det overordnede formål med indsatsen er at øge etablerings- og overlevelsesraten i nye virksomheder. Indsatsen retter sig mod den brede gruppe af iværksættere og har til formål at understøtte iværksætterne i opstartsfasen, så deres virksomheds overlevelses- og udviklingschancer øges.

Aktiviteter i projektet kan fx være: 

 • Faglige, tematiserede og branchespecifikke workshopforløb
 • Tilskud til kompetenceudvikling
 • Målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug for bistand til fx videreudvikling af en forretningsidé, herunder længere individuelle forløb, træningscamps, og sparring med iværksættere.
 • Mentorordninger for iværksættere, der er i gang med, eller som inden for de seneste tre år har etableret virksomhed. 
 • Rådgivning eller mentorordning målrettet særlige grupper på baggrund af køn, etnicitet, handicap eller andre forhold, hvor et særligt behov er identificeret.

Målgruppe

Indsatsen henvender sig til personer, der påtænker at etablere sig med CVR-nummer, eller virksomheder, der er etableret inden for de seneste 3 år. Dog kan virksomheder, som er op til fem år gamle deltage, hvis virksomhedens omsætning var under 1 mio. kr. i seneste regnskabsår, eller hvis virksomheden har under tre årsværk, inkl. ejeren.

Målgruppen er kendetegnet ved ikke nødvendigvis at have en ambition om vækst. Men det er forventningen, at nogle deltagere har eller vil blive motiveret til visse   vækstambitioner.

Derudover ønskes et særligt fokus på grønne iværksættere og grupper, som er underrepræsenterede i etablering af nye virksomheder, fx kvinder.

Det landsdækkende projekt vil blive finansieret med op til i alt 40 mio. kr., heraf 30 mio. kr. fra EU's Socialfond Plus og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Der kan søges Socialfonden Plus-midler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Tilskudsprocenten er den samme på tværs af landet, men afhænger af, hvor stor en del af aktiviteterne der afvikles i Region Sjælland. Mindst 32 pct. af aktiviteterne skal målrettes iværksættere og virksomheder lokaliseret i Region Sjælland. 

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra fire kriterier:

A: Virksomhedernes behov
B: Lokal og regional forankring
C: Forenkling
D: Partnerskab og samarbejde

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af Socialfonden Plus-programmets prioritet 4 om iværksætteri, der har til formål at øge etablerings- og overlevelsesraten i nye virksomheder.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemID-medarbejdersignatur).

Ansøgningsfristen var 1. marts 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på mødet den 8. juni 2023.

Vejledninger til kontoplaner

Info Opdatering om statsstøtte

Erhvervsstyrelsen er blevet opmærksom på, at det kan fremstå uklart, om statsstøtten i annonceringen kun kan ydes som de minimis-støtte. 

Derfor præciseres det, at støtten i denne annoncering kan ydes efter:

 • De minimis-forordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352/1) og/eller
 • Gruppefritagelsesforordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, (EUT 2014 L 187)

Det forudsætter naturligvis, at betingelserne herfor er opfyldt, fx gruppefritagelsesforordningens krav om tilskyndelsesvirkning.

I vejledning om støtteberettigelse kan I finde uddybende information om statsstøtte.

Bemærk desuden:

 • Et rammeprojekt, også kaldet et kaskade-projekt, kan efter statsstøttereglerne kun gennemføres under reglerne om de minimis. Se mere i vejledning om støtteberettigelse.
 • Under gruppefritagelsesforordningen kan der i denne annoncering ikke ydes støtte til:
  • Støttemodtagere, virksomheder og lignende, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet i Danmark, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked. 
  • Kriseramte virksomheder. Se definitionen på en kriseramt virksomhed i gruppefritagelsesforordningen.
 • Partnere, som skal modtage støtte efter gruppefritagelsesforordningen, skal udfylde:
  • Ansøgning om statsstøtte
  • Standarderklæring vedr. anvendelse af gruppefritagelsesforordningen
  • Erklæring om virksomhedens størrelse, hvis der er tale om en SMV.

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den brede iværksætterindsats.

Lucas Poulsen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1903

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den brede iværksætterindsats.

Hans Henrik Nørgaard

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1755