Overgangspulje til klyngekonsolidering

Tidligere ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at etablere en overgangspulje på 35 mio. kr. til klyngekonsolidering i 2020.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation og styrkepositioner

 • Finansiering

  Op til 35 mio. kr., heraf 23,3 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 11,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet i 2020

 • Ansøgningsfrist

  20. maj 2019

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for decentral erhvervsfremme gældende fra 2020 og frem. Strategien skal blandt andet pege på styrkepositioner, inden for hvilke der kan udbydes offentlig medfinansiering til klynger og innovationsnetværk.
Udpegningen skal være med til at sikre, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk i Danmark gradvist fra 2019 reduceres til 10-12 erhvervs- og teknologiområder samt et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. 

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Overgangspulje til klyngekonsolidering 2020

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i marts 2019 at etablere en overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. Puljen skulle blandt andet sikre, at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Dermed var puljen rettet mod at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger. Klynger i hele landet kunne søge overgangspuljen.
Overgangspuljen blev udbudt til klyngeorganisationer til konsolideringsaktiviteter og forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder i 2020. Indsatsen var begrænset til aktiviteter i 2020, da konsolideringen forventes gennemført fra 2021. Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder skal sikre, at klyngerne efter gennemført konsolidering står klar med virksomhedsefterspurgte aktiviteter, som kan gennemføres i den nye klyngestruktur.

Følgende aktiviteter kunne støttes:

 • Opsøgende og formidlende netværksaktiviteter med henblik på at styrke virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen, herunder forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner
 • Rådgivning omkring styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering
 • Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen
 • Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer mv.
 • Matchmaking-aktiviteter i klyngen
 • Aktiviteterne skal understøtte konsolideringsprocessen med vægt på at reducere antallet af klynger og netværk. Ansøgninger skulle blandt andet omfatte en perspektivrig plan for fusion af to eller flere klyngeorganisationer til én juridisk enhed. Konsolideringsprocessen skulle tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1, Styrket innovation i SMV’er, indsatsområde b: ”Øget innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer”.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 20. maj 2019. 

Uddybende information

I overgangspuljen var der samlet afsat op til 35 mio. kr., fordelt på 23,3 mio. kr. fra Regionalfonden og 11,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til indsatsen.
Regionalfondsmidlerne fordelte sig således, at der maksimalt kunne søges om ca. 2,31 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 21 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om overgangspuljen til klyngekonsolidering.

Morten Suusgaard
Telefon: 3529 1760
Email: [email protected]