Regionale projekter, der er overført til Erhvervsstyrelsen

Læs vores privatlivspolitik for projekter, der har fået bevilling fra vækstforum/regionsrådet, og som er overført til Erhvervsstyrelsen.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen. Derfor gælder Erhvervsstyrelsens privatlivspolitik for erhvervsfremmebestyrelsen.dk.

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg
CVR-nr.: 10150817

Telefon: 3529 1700
Email: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Email: [email protected]
Telefon: 3392 3350

Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af det regionale projekt, som du er tilknyttet. Endvidere kan oplysningerne blive anvendt til statistiske eller videnskabelige formål samt til analyse- eller evalueringsopgaver om:
  o    Erhvervsfremmesystemet 
  o    Uddannelsessystemet i forbindelse med effektmåling af regionale projekter.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme § 27.
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 2, litra c og e.
 • Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) §§ 6 og 11, stk. 1.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Cpr.nr., navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Lønsedler, timeregistreringer, ansættelseskontrakt samt eventuelle tillæg hertil, hvis udgifterne til din løn medtages i et projektregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Rigsrevisionen, andre offentlige myndigheder og Erhvervsstyrelsens databehandlere.
 • Erhvervsstyrelsen får dine personoplysninger fra dig selv.
 • Hvis din arbejdsgiver er tilsagnsmodtager på et regionalt projekt, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra din arbejdsgiver, eller
 • Hvis din arbejdsgiver er er partner i et regionalt projekt, får Erhvervsstyrelsen dine personoplysninger fra den juridiske person (tilsagnsmodtager), som har fået bevilget et regionalt tilskud, og som udarbejder et regnskab til Erhvervsstyrelsen på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver har videregivet om dig.
 • Hvis dine personoplysninger behandles som led i et regionalt projekt, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
 • Hvis dine personoplysninger behandles som led i et regionalt projekt, der medfinansierer et regionalfonds- eller socialfondsprojekt, hvori der ikke er statsstøtte, opbevares dine personoplysninger i 5,5 år fra den endelige afregning mellem projektet og Erhvervsstyrelsen.
 • Hvis dine personoplysninger behandles som led i et regionalt projekt, der medfinansierer et regionalfonds- eller socialfondsprojekt, hvori der er statsstøtte, opbevares dine personoplysninger indtil udgangen af 2033.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk