Restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Tidligere ansøgningsrunde: På sit møde i juni 2019 besluttede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at genudbyde restmidler fra overgangspuljen til klyngekonsolidering i en ny ansøgningsrunde. Bestyrelsen afsatte i alt 35 mio. kr. til puljen. Efter behandling af ansøgninger forventede bestyrelsen, at der udmøntes op til ca. 27 mio. kr. fra puljen. I anden ansøgningsrunde kunne man søge om de resterende midler. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation og styrkepositioner

 • Finansiering

  7,96 mio. kr., heraf 4,52 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 3,44 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler 

 • Projektperiode

  Til og med 2020

 • Ansøgningsfrist

  9. september 2019 kl. 12.00

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for decentral erhvervsfremme gældende fra 2020 og frem. Strategien skal blandt andet pege på styrkepositioner, inden for hvilke der kan udbydes offentlig medfinansiering til klynger og innovationsnetværk.
Udpegningen skal være med til at sikre, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk i Danmark gradvist fra 2019 reduceres til 10-12 erhvervs- og teknologiområder samt et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Overgangspulje til klyngekonsolidering 2020 - genudbud

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. Efter behandling af ansøgninger var det bestyrelsens forventning, at der udmøntes op til ca. 27 mio. kr. fra puljen. Derfor åbnede bestyrelsen igen for ansøgninger til puljen. I anden ansøgningsrunde kunne man søge om de resterende midler.

Puljen skal blandt andet sikre, at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Dermed er puljen rettet mod at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger. Klynger i hele landet kunne søge overgangspuljen.
Overgangspuljen blev udbudt til klyngeorganisationer til konsolideringsaktiviteter og forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder i 2020. Indsatsen er begrænset til aktiviteter i 2020, da konsolideringen forventes gennemført fra 2021. Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder skal sikre, at klyngerne efter gennemført konsolidering står klar med virksomhedsefterspurgte aktiviteter, som kan gennemføres i den nye klyngestruktur.

Følgende aktiviteter kunne støttes:

 • Opsøgende og formidlende netværksaktiviteter med henblik på at styrke virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen, herunder forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner
 • Rådgivning omkring styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering
 • Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen
 • Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer mv.
 • Matchmaking-aktiviteter i klyngen

Aktiviteterne skal understøtte konsolideringsprocessen med vægt på at reducere antallet af klynger og netværk. Ansøgninger skulle blandt andet omfatte en perspektivrig plan for fusion af to eller flere klyngeorganisationer til én juridisk enhed. Konsolideringsprocessen skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1, Styrket innovation i SMV’er, indsatsområde b: ”Øget innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer”.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 9. september 2019 kl. 12.00. Ansøgninger blev behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

Uddybende oplysninger

I overgangspuljen var der samlet afsat 35 mio. kr., hvoraf op til 27 mio. kr. allerede var udmøntet. Puljens resterende midler på 7,96 mio. kr. blev genudbudt med denne indkaldelse af ansøgninger.

De 7,96 mio. kr. var fordelt på 4,52 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 3,44 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler til indsatsen. Regionalfondsmidlerne fordelte sig således, at der maksimalt kunne søges om 1,57 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og knap 2,95 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om genudbuddet af overgangspuljen til klyngekonsolidering.

Morten Suusgaard
Telefon: 3529 1760
Email: [email protected]