Styrket praktik i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  17.12.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  14.907.567
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.938.443
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Projektet bygger videre på de erfaringer, som er opnået med projekt ”Udvikling af praktikpladsordninger i SMV'er i Region Sjælland”. Hvor det tidligere projekt primært havde fokus på rekruttering af elever til de regionale erhvervsuddannelser, har det nye projekt først og fremmest som målsætning at fastholde elever, som allerede har påbegyndt en erhvervsuddannelse. Selv om frafaldet på de regionale erhvervsskoler er reduceret markant de senere år, ligger det stadig højt.

Projektets aktiviteter grupperer sig omkring 3 hovedaktiviteter, hvor hovedaktivitet 2 er den centrale, og hvor hovedaktivitet 1 og 3 primært skal betragtes som understøttende netop for hovedaktivitet 2.

Første hovedaktivitet handler om at styrke den tværgående- og tværinstitutionelle koordinering mellem praktikpladskonsulenter fra regionens erhvervsskoler. Dette sker primært via gennemførelsen af en række netværksmøder. På disse netværksmøder vil der være mulighed for at udveksle erfaringer omkring tiltag, som på forskellig vis støtter eleven under sit praktikforløb, så risikoen for frafald reduceres. Der trækkes på erfaringer fra det virksomhedsopsøgende arbejde under hovedaktivitet 2 og hovedaktivitet 3.

Hovedaktivitet 2 har fokus på at styrke praktikpladskonsulenternes løbende dialog med de regionale virksomheder, som har elever i praktik. Og i forlængelse heraf støttes yderligere op omkring elevens individuelle læringsforløb. Målet med denne styrkede dialog i forhold til virksomheder og elever er at reducere elevens risiko for frafald; fx grundet mistrivsel eller dårlig kommunikation mellem eleven og den uddannelses- og praktikansvarlige i virksomheden. I forbindelse med denne indsats sættes særligt fokus på praktik i tilknytning til elevens hovedforløb.

Tredje hovedaktivitet fokuserer på opbygningen af et socialt miljø omkring den unge i uddannelse, som er geografisk mobilt. Vigtige elementer er her dels et tilbud til den enkelte elev om at få tilknyttet en mentor i form af en mere erfaren elev – og dels et tilbud om at kunne indgå i forskellige former for arrangementer, som styrker elevens tilhørsforhold til uddannelsessted og uddannelsesby. Opbygningen af et sådant socialt miljø skal ligeledes hjælpe til med at elevens risiko for frafald reduceres.