SUME - Særlig Ungeindsats Med Effekt

Info om indsatsen

 • Startdato

  09.08.2016
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.117.722
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.004.319
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  ZBC - Zealand Business College

Projektbeskrivelse

Projektet prioriterer overordnet en gruppe af "udsatte unge". Denne gruppe omfatter to hovedkategorier. Samlet er disse unge karakteriseret ved at befinde sig "på kanten af arbejdsmarkedet".

Primære målgruppe vil være aktivitetsparate unge, som har væsentlige faglige og personlige udfordringer i forhold til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Der kalkuleres med, at i alt 200 unge fra målgruppen visiteres til projektet.

Sekundære målgruppe vil være udvalgte ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de involverede projektpartnere. Der anslås at være 20 medarbejdere fra projektpartnere. Ved visiteringen af omtalte målgruppe til projektet lægges særlig vægt på målgruppens mulighed for at sikre en organisatorisk forankring af de opnåede projektresultater. Den sekundære målgruppe inddrages fleksibelt i projektet afhængigt af de visiterede unges udviklingsbehov. For denne målgruppe er der ikke planlagt specifikke budgetlagte projekt aktiviteter.

Problemafsæt

 • Ungeindsatsen er i et vist omfang præget af forskellige faggruppers ofte fagmenterede – og fragmenterende – indsatser, hvor den unge mødes af forskellige professionsbaserede optikker, og hvor der ikke nødvendigvis er sammenhæng i den samlede indsats.
 • Indsatsen over for ungegruppen er ofte tilrettelagt på en måde, så den i sig selv er ekskluderende og stigmatiserende, uden mulighed for at den unge kan identificere sig positivt med andres succesfulde udvikling; fx ved at der i kommunalt regi og i uddannelsessammenhænge oprettes særligt tilrettelagte forløb for gruppen.
 • Traditionelle tiltag over for ungegruppen tager i for høj grad afsæt i en "mangletænkning", hvor de unges ressourcer ikke i tilstrækkeligt grad anerkendes som et ressourcemæssigt afsæt for videre udvikling.
 • Iværksatte aktiviteter over for ungegruppen er ofte ikke evidensbaseret. Der er ikke dokumentation for, hvilke specifikke indsatser der virker i forhold til hvilke delsegmenter – og under hvilke omstændigheder.
 • De praksiserfaringer der løbende opnås i forbindelse med ungeindsatsen styrker primært enkeltpersoners kompetence i jobcenter- og uddannelsesregi, men fører ikke konsekvent til en tilsvarende institutionelt kompetenceopbygning. Og understøtter dermed heller ikke til et fremadrettet, regionalt handleberedskab.

Det overordnede formål med projektet er at opkvalificere en gruppe af ressourcesvage unge, så de kan påbegynde og fastholdes i et erhvervsuddannelsesforløb.