Tilmelding til og deltagelse i fysisk eller virtuelt arrangement afholdt af Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborg

Læs oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger ved tilmelding til eller deltagelse i et fysisk eller virtuelt arrangement på erhvervsfremmebestyrelsen.dk

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen. Derfor gælder Erhvervsstyrelsens privatlivspolitik for erhvervsfremmebestyrelsen.dk.

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg 
CVR-nr.: 10150817
Telefon: +45 35 29 17 00
Mail:  [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder

  • På e-mail:  [email protected]
  • På telefon: 33 92 33 50
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Registrering af din deltagelse i et fysisk eller virtuelt arrangement afholdt af Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborg.
  • At kommunikere om Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og  Fonden for Retfærdig Omstilling i form af offentliggørelse af fotos på www.udviklingidanmark.dk, www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk, www.erhvervsstyrelsen.dk og på Europa-Kommissionens hjemmeside samt på Erhvervsstyrelsens og Europa-Kommissionens Facebook-profiler og LinkedIn-profiler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses LinkedIn-profil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt) samt art. 6, stk. 1, litra a (Behandling er baseret på samtykke).
  • Artikel 47 og 49 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn, stilling, arbejdssted og din email-adresse samt stemningsfotos fra arrangementet, hvor du kan være identificerbar

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i det fysiske eller virtuelle arrangement.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

Ved tilmelding til fysiske arrangementer videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler, medmindre du har givet samtykke til, at vi må dele dine oplysninger med andre, fx øvrige deltagere i arrangementet.

Ved tilmelding til virtuelle arrangementer vil dit navn og din email-adresse være synlig for de øvrige mødedeltagere.

Bemærk derudover, at fotos kan blive offentliggjort i overensstemmelse med formålet beskrevet ovenfor.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive slettes snarest muligt efter det afholdte arrangement eller efter eventuelt materiale m.v. udsendes efter det afholdte arrangement. Fotos vil dog blive opbevaret i fem et halvt år efter, de er blevet offentliggjort og på sociale medier vil fotos ligge tilgængelige, så længe det pågældende sociale medie tillader det.  

Hvis du har givet samtykke til yderligere behandling af dine personoplysninger, vil det fremgå af samtykket, hvor længe dine personoplysninger til den specifikke behandling vil opbevares. 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk