Udvikling af turismeområder

Frem til den 23. maj 2023 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats inden for temaet Udvikling af turismeområder. Indsatsen skal bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder.

Ansøgere forventes at være kommuner - enten alene eller i partnerskab med andre kommuner eller private aktører.

ÅBEN

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  62 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  2023-2027

 • Ansøgningsfrist

  23. maj 2023 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Turisme skaber arbejdspladser og omsætning i hele landet og har stor betydning for, at byer og lokalområder – også uden for højsæsonen – kan have et aktivt handelsliv og følgeerhverv som fx attraktive kultur- og oplevelsestilbud. 

Et attraktivt turismeprodukt med kapacitet, plads og faciliteter, som matcher kundernes efterspørgsel, er en vigtig forudsætning for, at den danske turismebranche kan få del i den forventede fremtidige vækst i den globale turisme.

Dansk turisme har gennem en årrække været udfordret af et efterslæb i investeringer, hvor antallet af overnatninger er stigende, mens værdien af kapitalapparatet er faldende. De manglende investeringer medfører en nedslidning af turismeproduktet og udgør en barriere for fortsat vækst. Samtidig er investeringerne i turismeerhvervet skævt fordelt mellem land og by – til fordel for investeringer i de større byområder.

Det er afgørende, at der er gode vilkår for udvikling i de områder, hvor turismens vækstpotentiale ikke udnyttes, hvis turismebranchen og dens følgeerhverv i Danmarks kyst- og naturområder skal få del i den forventede fremtidige globale stigning i turismen. En forudsætning for denne vækst er, at der kan tilbydes et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt med kapacitet og plads til turisterne. 

Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse projektansøgninger inden for temaet Udvikling af turismeområder. Indsatsen skal - via støtte til turismerelateret infrastruktur - fremme private investeringer i turismeområder. 

Annoncering: Udvikling af turismeområder

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Det overordnede formål med indsatsen er at styrke kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social innovation. Det skal ske gennem støtte til projekter, der - med respekt for natur, miljø og kultur - gør et område mere attraktivt, styrker kvaliteten af turismeproduktet og forbedrer forudsætningerne for yderligere private investeringer i området.  

Faciliteter eller infrastruktur, der kan forbedre det samlede turismeproduktet, kan fx være:  

 • Etablering eller fornyelse af havnemiljøer, der inspirerer til aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen og inviterer til, at turister og borgere kan bruge vandet aktivt.
 • Etablering eller udvikling af naturområder, fx gennem større tematiserede legeområder, opholdspladser, multi- og aktivitetsområder mv. 
 • Etablering af en sammenhængende og varieret oplevelsesrute, der formidler et steds kultur og historie, naturens kvaliteter mv. og binder eksisterende og nye byrum, oplevelsespunkter og funktioner sammen.

Målgruppe

De grupper, der forventes at opnå gavn af indsatsen, er virksomheder, turismeorganisationer, destinationsselskaber og øvrige offentligt lignende aktører, som bidrager til udvikling af byer og bymidter, landdistrikter og kystområder gennem turismeerhvervene.

Borgere og især besøgende turister forventes ligeledes at få gavn og glæde af de nye anlæg, faciliteter og oplevelser, som projekternes indsatser vil resultere i.

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 97 mio. kr., heraf 62 mio. kr. fra EU's Socialfond Plus og 35 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler. Enkeltprojekter kan dog maksimalt søge om 30 mio. kr. i støtte.

Der kan søges regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

I Region Sjælland kan støtteprocenten udgøre op til 75 pct., mens den i de øvrige regioner kan være op til  69 pct. Dette skyldes Region Sjællands status som overgangsregion. 

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Virksomhedernes behov
B: Strategisk fokus og lokal forankring
C: Partnerskab og samarbejde

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 3 om udvikling af turismeområder, der skal bidrage til at fremme private investeringer i turismeområder.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemID-medarbejdersignatur).

Ansøgningsfristen er 23. maj 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde 9. november 2023.

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kan - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af projektidéen.

Ansøgere kan rekvirere skabelon til beskrivelse af deres projektidé ved kontakt til Niklas Dalsjø ([email protected]) eller Rasmus Laursen Fey ([email protected]).

Idébeskrivelsen skal sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse er 28. marts 2023. Sekretariatet vil herefter vejlede jer om det videre forløb.

Inden indsendelse af projektidéen til sekretariatet kan ansøgere få turismefaglig sparring ved at kontakte Dansk Kyst- og Naturturisme:

Claudia Rota Andersen: [email protected] og telefon 2818 1016. 

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar onsdag den 11. januar 2023.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om annonceringen Udvikling af turismeområder.

Niklas Dalsjø

Email: [email protected]

Telefon: 35291090

Rasmus Laursen Fey

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om annonceringen Udvikling af turismeområder.

Rasmus Laursen Fey

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1643