Vejledning samt skriftlige og telefoniske henvendelser til Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborg

Her kan du læse om vores behandling af oplysninger i forbindelse med vejledning samt skriftlige og telefoniske henvendelser til Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborg.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen. Derfor gælder Erhvervsstyrelsens privatlivspolitik for erhvervsfremmebestyrelsen.dk.

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 17 00
Email: [email protected]

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Email: [email protected]
Telefon: 33 92 33 50

Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. databeskyttelsesrådgiver

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At besvare din henvendelse vedr. lovgivning mv. inden for Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborgs sagsområde
  • Besvarelse af henvendelser, der relaterer sig til Erhvervsstyrelsens afdeling i Silkeborgs sagsområde
  • Journalisering af henvendelser, der relaterer sig til konkrete sager, med henblik på efterfølgende sagsbehandling
  • Vejledning på Erhvervsstyrelsen i Silkeborgs sagsområde

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Myndigheders generelle vejledningsforpligtelse i overensstemmelse med god forvaltningsskik, jf. princippet i forvaltningslovens § 7, stk. 1.
  • Offentlighedslovens § 15.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e, samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.
  • Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

  • Som udgangspunkt behandler vi alene almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer.
  • Efter omstændighederne behandler vi fortrolige og følsomme oplysninger, herunder cpr.nr. og helbredsoplysninger m.v.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Vi har modtaget personoplysninger via din henvendelse til en af Erhvervsstyrelsens e-postkasser eller via telefonisk henvendelse til Erhvervsstyrelsen. I visse tilfælde, vil vi ikke have mulighed for at behandle din henvendelse uden de nævnte personoplysninger.

Der er ikke indhentet oplysninger fra andre kilder.

I de tilfælde, hvor din henvendelse har betydning for en konkret sag, vil henvendelsen, herunder også de personoplysninger som er knyttet hertil, blive journaliseret i vores systemer med henblik på sagsbehandling, hvorefter den vil blive opbevaret indtil styrelsen ikke længere har et sagligt behov herfor.

E-mails modtaget i styrelsens e-postkasser slettes snarest muligt efter eventuel besvarelse af henvendelsen og senest efter 30 dage.

Oplysning om dit telefonnummer slettes efter 90 dage ved telefonisk henvendelse.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.