Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Frem til 22. august 2023 kl. 12.00 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til i alt 72 mio. kr. til velfærdsteknologi.

LUKKET

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

 • Finansiering

  34 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

 • Projektperiode

  Op til tre år.

 • Ansøgningsperiode

  Den 25. maj 2023 til 22. august 2023 kl. 12.00.

Ansøg

Baggrund

Demografiske ændringer, ressourceknaphed, flere multisyge borgere og udfordringer med personalerekrutering sætter velfærdssektoren under pres. For at sikre en velfungerende velfærdssektor, er der brug for nye velfærdsteknologiske løsninger til at håndtere nogle af udfordringerne, der i dag findes i velfærdssektoren.

På trods af potentialet i og forventningerne til at velfærdsteknologi kan være med til løfte velfærden, er anvendelsen af ny teknologi i den danske velfærdssektor i dag begrænset. En styrkelse af særligt den offentlige sektors optag og anvendelse af velfærdsteknologi bidrager samtidig til at understøtte en skalering af danske virksomheders velfærdsteknologiske løsninger, som kan øge konkurrenceevnen hos virksomhederne.

Ved at velfærdssektoren i højere grad implementerer og høster gevinsterne ved anvendelse af velfærdsteknologi, bliver Danmark et udstillingsvindue for resten af ​​verden, hvilket øger chancen for, at de danske virksomheders løsninger også eksporteres til det globale marked.

På denne baggrund indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger inden for temaet ”Velfærdsteknologi”, til at accelerere implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger i Danmark.

Annoncering: Implementering og skalering af velfærdsteknologi

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Det overordnede formål med indsatsen er at accelerere spredningen af ​​velfærdsteknologi i Danmark med særligt fokus på implementering og skalering. Indsatsen fokuserer på, at allerede udviklede velfærdsteknologiske løsninger implementeres og evt. tilpasses, så teknologiernes potentiale for national og international skalering øges til gavn for virksomhedernes vækst såvel som velfærdssektorens udvikling.

Indsatsen skal derfor supplere eksisterende erhvervsrettede indsatser på det velfærdsteknologiske område, hvor fokus overvejende er på udvikling og modning af ny velfærdsteknologi, bl.a. Erhvervsfyrtårn Life Science og klyngeindsatsen.

Aktiviteter i projektet kan fx være:

 • Understøttelse af indkøb, implementering og skalering af velfærdsteknologi 
 • Facilitering af SMV’ers adgang til specialiserede test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter 
 • Støtte til kompetenceudvikling af medarbejdere i SMV’er, der producerer velfærdsteknologiske løsninger og medarbejdere i sundheds- og omsorgssektoren 

Målgruppe

Indsatsens vigtigste målgrupper er dels SMV’er og iværksættere inden for velfærdsteknologi, dels offentlige myndigheder, der har et ledelsesmæssigt forankret fokus på velfærdsteknologi, og som prioriterer velfærdsteknologi i driften.

Indsatsen vil blive finansieret med op til i alt 72 mio. kr., heraf 34 mio. kr. fra EU's Regionalfond, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Den samlede støtteprocent kan maksimalt udgøre 70 pct. for Region Sjælland og 55 pct. for øvrige regioner. Støtten vil i videst muligt omfang blive tildelt som EU-midler.

På grund af krav om, at 31,5 pct. af strukturfondsmidlerne under den enkelte prioritet skal anvendes i Region Sjælland, reserveres mindst 31,5 pct. af midlerne i annonceringen til aktiviteter i Region Sjælland.

Ansøgere kan søge midler fra EU’s regionalfond og Socialfonden Plus uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men man kan ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Projektets øvrige finansiering kan være kontante tilskud fra såvel private som offentlige givere, eller ske som projektpartnernes egenfinansiering, herunder gennem timer m.v.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra tre kriterier:

A: Virksomhedernes behov
B: Resultatskabelse og bæredygtig drift
C: Partnerskab, forankring og forenkling af erhvervsfremmesystemet

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger skulle ligge inden for annonceringens rammer og rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 5, Udvikling af styrkeposition for velfærdsteknologi, samt programmet for Socialfonden Plus prioritet 1, indsatsområde 2.1.2. Kompetenceløft og livslang læring.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver MitID Erhverv).

Ansøgningsfristen var 22. august 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde 9. november 2023.

Har du brug for vejledning?

Erhvervsstyrelsen vejleder om rammerne for annonceringen, regler for støtteberettigelse mv.

For yderligere information om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt: Stine Vad Bovtrup, [email protected] 3529 1777 eller Andreas Donald Munk Sørensen, [email protected]  3529 1394.

Har du spørgsmål til Socialfonden Plus kontakt: Camilla Trothe Mygind, [email protected] 3529 1791

Erhvervsstyrelsen og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har etableret et samarbejde om, at CO-PI tilbyder sparring og processtøtte om innovative offentlige indkøb til potentielle ansøgere før indsendelse af ansøgning og efter evt. tilsagn. Tilbuddet er frivilligt og åbent for alle, men er målrettet ansøgere, hvis projekt indeholder innovative indkøb.

Informationsmøde, workshop og yderligere svar på spørgsmål

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar torsdag den 1. juni 2023 kl. 13.00-15.00.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Hen over sommeren har vi fået mange spørgsmål vedrørende markedsafsøgning og konstruktion af projekter i forhold til leverandør/partnerforhold:

Se spørgsmål og svar version 2 (pdf)

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) holdt desuden en online workshop om innovative offentlige indkøb den 2. juni kl. 9-10:30.

Vejledninger til kontoplaner

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)
Billede af Stine

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen

Stine Vad Bovtrup
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 17 77

Andreas Munk Sørensen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om temaets faglige indhold, Regionalfonden samt ansøgningsprocessen

Andreas Donald Munk
Email: [email protected]
Telefon: 35 29 13 94

Camilla Mygind

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Socialfonden Plus.

Camilla Trothe Mygind
Email:[email protected]
Telefon: 35 29 17 91