Danske styrkepositioner og fremtidens klynger

Samarbejde mellem virksomheder, viden- og uddannelsesmiljøer og offentlige aktører er en stor del af drivkraften bag fornyelse og fremgang i erhvervslivet. Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. 

I strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 udpeger vi de erhvervs- og teknologiområder, som fremtidens offentligt finansierede klyngeindsats skal fokusere på. På hvert område vil der i fremtiden kun være én offentligt finansieret klyngeindsats. Ved at samle kræfterne bliver det mere enkelt, effektivt og overskueligt for virksomhederne.

Klyngeindsatsen implementeres i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klynger Fire sigtelinjer i klyngeindsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse understøtter klyngeindsatsen ud fra fire sigtelinjer:

 • Én professionel og landsdækkende klyngeorganisation skal være den bærende kraft for innovation på sit område.

 • Klyngeindsatsen skal forankres i en selvstændig privat klyngeorganisation, der styrker innovation i virksomhederne via samarbejde på tværs af økosystemet og andre erhvervsfremme- og innovationsaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse.

 • Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet.

 • Klyngeindsatsen skal bestå af aktiviteter, der motiverer virksomhederne til at tage medansvar for områdets udvikling, fx via privat medfinansiering.

Styrkepositioner og spirende områder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeger med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 ti styrkepositioner og to spirende områder. 

En styrkeposition er kendetegnet ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber. 

Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området.

Turisme er udpeget som styrkeposition, men de offentlige tværkommunale destinationsselskaber og nationale turismeselskaber træder i stedet for en klyngeindsats.
 

Miljøteknologi dækker løsninger inden for blandt andet vand-, luft- og jordrensning, vandforsyning, spildevand, kemikaliesubstitutter, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, klimatilpasning, ressourceeffektivitet, procesoptimering af spildreduktion samt nyt og genanvendt plast.

Klyngeindsats med fokus på at:

 • Intensivere og udbrede samspillet i økosystemet 
 • Udnytte eksportpotentialet gennem styrket samarbejde mellem danske virksomheder og offentlige aktører i ind- og udland
 • Integrere digitale løsninger
 • Udnytte erhvervspotentialerne i at realisere initiativer som den fælles Vandvision og den fælles Luftvision

Udpeget klyngeorganisation

CLEAN

Energiteknologi dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, -infrastruktur, -lagring, -transport, -konvertering, -planlægning, energieffektive teknologier, elektrificering, sektorkobling, design, rådgivning og integration af systemer.

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte udviklingen og eksporten af især grøn energiteknologi og relaterede løsninger
 • Bygge videre på danske styrker inden for særligt grøn energiteknologi, grønne løsninger og den veletablerede danske infrastruktur i både el-, gas- og fjernvarmenettet
 • Favne økosystemet på det samlede energiområde
 • Understøtte virksomhedernes adgang til de rette kompetencer, eksportparathed, internationalisering og samarbejde med forskningsmiljøer

Udpeget klyngeorganisation

Energy Cluster Denmark

Fødevarer og bioressourcer dækker forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder. 

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte innovation og samarbejde på tværs af værdikæder og mellem virksomheder og videninstitutioner
 • Understøtte udviklingen af bæredygtig produktion og bedre ingredienser
 • Styrke anvendelsen af digitale teknologier og udvikle nye forretningsmodeller med henblik på afsætning på nationale og internationale markeder

Udpeget klyngeorganisation

Food & Bio Cluster Denmark

Maritime erhverv og logistik dækker hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. 

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte innovation gennem forsknings- og viden-deling inden for og på tværs af maritime erhverv og logistik
 • Samle økosystemet om konkrete projekter, hvor samarbejdsbaseret innovation bringes i spil
 • Udnytte det særlige potentiale i at styrke den grønne omstilling på det samlede erhvervsområde
 • Samarbejde og videndeling knyttet til end-to-end-logistik, synergier mellem sø- og landbaseret forretning og samarbejde med andre sektorer

Dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medico-produkter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske og digitale hjælpemidler og løsninger inden for fx ældre-, social- og sundhedsområdet.

Klyngeindsats skal:

 • Styrke offentlig-privat innovationssamarbejde om og investeringer i forskning og udvikling i nye og digitale sundhedsløsninger, der kan komme virksomhederne, patienterne og sundhedsvæsnet til gavn og blive til nye eksportmuligheder
 • Arbejde på tværs af værdikæder, discipliner, myndigheder, investorer og sektorer 
 • Understøtte udvikling af SMV’er på området, så de kan gøre sig gældende uden for det daske marked og sikre branchen vækst og fornyelse

Udpeget klyngeorganisation

Danish Life Science Cluster

Byggeri og anlæg dækker hele værdikæden på området, som blandt andet omfatter bygninger, arkitekter, rådgivningsvirksomheder og byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf. 

Klyngeindsats skal:

 • Styrke produktiviteten gennem tværsektorielt samarbejde i den ellers fag- og faseopdelte byggeproces 
 • Styrke integrationen af ny viden i virksomhederne inden for især digitalisering, materialer, ny teknologi, serviceinnovation, ressourceudnyttelse og bæredygtighed
 • Styrke samarbejdet med viden- og uddannelsesinstitutioner, der kan bidrage til videnformidling, netværksdannelse og virksomhedsudvikling

Udpeget klyngeorganisation

WE BUILD DENMARK

Design, mode og møbler dækker designvirksomheder, der arbejder med fx grafisk og visuelt design, produktdesign og bolig- og beklædningsvirksomheder, herunder formgivning og produktion af møbler, interiør, tekstiler, modevarer m.m.

Klyngeindsats skal:

 • Bringe virksomhederne og forskningsmiljøerne tættere sammen, for at fastholde Danmark som førende designnation
 • Understøtte erhvervsområdets særlige potentialer inden for bæredygtig produktion, ressourceeffektivitet, ny teknologi og digitalisering

Udpeget klyngeorganisation

Lifestyle & Design Cluster

Avanceret produktion dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for maskinfremstilling.

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte styrket produktivitet gennem øget innovation, videndeling og tværsektorielt samarbejde mellem produktionsvirksomheder og videninstitutioner
 • Udnytte mulighederne i industri 4.0-teknologier
 • Styrke digital produktion og anvendelse af nye avancerede materialer   gennem samarbejde mellem produktionsvirksomheder og danske forskningsmiljøer inden for materialeteknologi
 • Understøtte eksportparathed og internationale partnerskaber, især i delbrancher med lav internationaliseringsgrad

Udpeget klyngeorganisation

MADE

Digitale teknologier dækker IT-virksomheder, der udvikler software og IT-relaterede produkter og services, inden for blandt andet kunstig intelligens, machine learning, computerteknologi, digital kommunikation, big data, blockchain, dataanalyse og Internet of Things.

Klyngeindsats skal:

 • Styrke innovationen i de virksomheder, der udvikler digitale løsninger, herunder gennem styrket samarbejde på tværs
 • Udvikle digitale løsninger, der kan bruges i andre sektorer gennem samarbejde med klyngeorganisationer og virksomheder inden for andre erhvervs- og teknologiområder
 • Fremme innovativ udnyttelse af de danske erfaringer, kompetencer og videnressourcer inden for blandt andet dataetik og kunstig intelligens

Udpeget klyngeorganisation

DigitalLead

Finans og fintech dækker bank- og investeringsvirksomhed, forsikring og pension og relateret finansiel virksomhed. Fintech omfatter digitale finansielle teknologier, og her arbejder en række både etablerede virksomheder og iværksættere i snitfladen mellem finans og it. 

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte innovative samarbejder mellem finansielle virksomheder, myndigheder og viden- og uddannelsesinstitutioner
 • Understøtte tættere samarbejde mellem de fremadstormende fintech-virksomheder og den etablerede finansielle sektor
 • Samarbejde med andre klyngeorganisationer for at udbrede løsninger og underliggende teknologier

Udpeget klyngeorganisation

Copenhagen FinTech

Turisme dækker turismevirksomheder som hoteller, campingpladser, restauranter, transportvirksomheder , attraktioner og forlystelser samt de erhverv, der oplever sideeffekter, som blandt andet detailhandlen. Turisme inddeles i forretningsområderne kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte:

 • Grøn og bæredygtig turisme
 • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
 • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
 • Viden- og databaseret udvikling og innovativ brug af teknologi
 • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
 • International markedsføring

Robot- og droneteknologi dækker robot- og droneteknologier, der har til formål at effektivisere og øge produktiviteten på tværs af brancher.  Området omfatter fx overvågende droner, samarbejdede robotter og semiautonome systemer.  

Klyngeindsats skal:

 • Styrke samarbejdet mellem virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner i forhold til at udvikle og implementere robotter, droner og relaterede komponenter og software
 • Videreudvikle virksomhedernes adgang til den nyeste forskning og styrke deres deltagelse i samarbejder med viden- og uddannelsesmiljøer
 • Udvikle og implementere robotter til flere erhverv samt udvikle af bedre samarbejdende robotter, der kan bidrage til at løse manglen på arbejdskraft

Udpeget klyngeorganisation

Odense Robotics

Animation, spil og film dækker de virksomheder, der arbejder med hele eller dele af værdikæden inden for produktion af animation, spil, film, tv, reklamer og interaktive teknologier samt distribution via licensgivning, udgivelse og streaming. 

Klyngeindsats skal:

 • Understøtte innovation, vidensamarbejder og partnerskaber på tværs af virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner
 • Kombinere områdets stærke kompetencer inden for visuelle fortællinger, kunstig intelligens og computerteknologier med forskning til at skabe nye forretningsområder og produkter på tværs af brancher

Udpeget klyngeorganisation

Vision Denmark

Forsvar, rum og sikkerhed er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som et yderligere spirende område.

Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec) har til formål at skabe et unikt økosystem inden for forsvar, rum og sikkerhed, hvor virksomheder, myndigheder og viden- og undervisningsinstitutioner går sammen om at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.

Udpeget klyngeorganisation

CenSec

Lydteknologi er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som et yderligere spirende område.

Danish Sound Cluster fokuserer på fire områder:

 • Healthcare & welfare
 • Environmental sound solutions
 • Creative sound solutions
 • Future soundtech solutions.

Den primære målgruppe er innovationsmodne virksomheder, der anvender lyd i teknologiske produkter og services, eller hvor lyd udgør en markant differentiator, fx lyd i sikkerhedssystemer, robotløsninger m.m.

Udpeget klyngeorganisation

Danish Sound Cluster

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs mere om styrkepositioner og fremtidens klynger i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)
Kasper Gregersen

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere om styrkepositioner, spirende områder og fremtidens klyngeorganisationer.

Kasper Gregersen

Telefon: 3529 1365

Email: [email protected]