En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 15. juni 2022 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til to forskellige indsatser inden for uddannelse og social inklusion. Indsatserne skal bidrage til at afhjælpe virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Operatører kunne fx være erhvervsskoler, erhvervsakademier, andre relevante uddannelsesinstitutioner, NGO’er, kommuner eller private virksomheder.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

 • Finansiering

  Formel uddannelse

  25 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 14,2 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

   

  Social inklusion

  45 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 40,4 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Angives af ansøger

 • Ansøgningsfrist

  15. juni 2022 kl. 12.

Baggrund

Danske virksomheder melder i stigende grad om mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mellem en fjerdedel og en tredjedel af virksomhederne oplever rekrutteringsudfordringer.

I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel forventer hver fjerde af virksomhederne, som står overfor at skulle ansætte medarbejdere, kun i mindre grad eller slet ikke at kunne finde kvalificeret arbejdskraft. 

Der er derfor brug for et bredt spænd af kompetencer fra erhvervsuddannelser til videregående uddannelser. Særligt inden for STEM-uddannelserne er der behov for at uddanne flere, men der kan også være andre uddannelsesbehov. Der er dermed en strukturel udfordring på arbejdsmarkedet, fordi der ikke bliver uddannet nok med de efterspurgte kompetencer.

I forbindelse med den grønne omstilling vil der desuden opstå arbejdsopgaver, som ikke nødvendigvis skal varetages af personer med specialkompetencer, men som kan varetages af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

For at bidrage til at løse de mere langsigtede strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger til to indsatser inden for temaet En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder:

 1. Formel uddannelse til den grønne omstilling
 2. Social inklusion til den grønne omstilling

Indsatserne kunne ikke kombineres.

Der kunne kun søges midler til nye projekter. Dermed kunne eksisterende socialfondsprojekter ikke søge om tillægsbevillinger.

Info To forskellige indsatser

Annonceringen har to forskellige indsatser, og de to indsatser kan ikke kombineres. Derfor skal I indsende to ansøgninger, hvis I ønsker at søge om midler til begge indsatser.

Annoncering: En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Indsatsen har fokus på et formelt kompetenceløft til deltagerne. Der er særligt fokus på erhvervsuddannelserne og de korte og mellemlange uddannelser.

Indsatsen skal bidrage til kompetenceløft inden for de uddannelser og fagområder, som især kan bidrage til den grønne og cirkulære omstilling, fx STEM-uddannelser som ingeniør, procesoperatør og elektriker. 

Aktiviteter under indsatsen kan fx være:

 • Indsatser, der får flere voksne unge i alderen 18-29 år med en grundskoleuddannelse eller studiekompetencegivende uddannelse til at videreuddanne sig på en erhvervsuddannelse eller en kortere/mellemlang videregående uddannelse - fx i form af mentorordninger og fleksible undervisnings- og oplæringsforløb. 
 • Rekruttering af faglærte og ufaglærte med job i SMV’er, som gennem en håndholdt indsats - og i tæt samarbejde med arbejdsgiverne - søger ind på og gennemfører en erhvervsuddannelse eller en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse.  
 • Forberedende indsatser, der fx styrker læse- og skrivefærdigheder hos ufaglærte beskæftigede, som er fagligt udfordret af at gennemføre en erhvervsuddannelse. Denne indsats kan ikke gennemføres alene, men skal gennemføres i kombination med en af de øvrige.
 • Afdækning af det fremtidige arbejdskraftsbehov tværkommunalt, regionalt eller inden for en branche. Afdækningen må kun udgøre en mindre del af projektet og skal efterfølges af uddannelsesforløb.

Målgruppe for indsatsen

Målgruppen er faglærte og ufaglærte voksne i beskæftigelse eller voksne unge i aldersgruppen 18-29 år med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse, som kan være såvel ledige som i beskæftigelse.

Indsatsen kan ikke omfatte elever i grundskolen eller unge, der kommer direkte fra grundskolen. Denne målgruppe vil være i fokus for de indsatser, som regionerne gennemfører.

Social inklusion til den grønne omstilling

Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og det potentiale, borgere på kanten af arbejdsmarkedet har til at afhjælpe efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling.

Aktiviteter under indsatsen kan fx være:

 • Forberedende indsats for de deltagende virksomheder, fx kortere opkvalificeringsforløb, der modner virksomheder til at modtage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.
 • Kortere opkvalificeringsforløb for borgere med en forældet eller ikke-brugbar ungdomsuddannelse med udgangspunkt i kompetenceafklaring og virksomhedernes behov inden indslusningsforløb.
 • Initiativer, der kan matche virksomheder og borgere.
 • Opbygning af grundlæggende kompetencer, fx at læse og skrive. Denne indsats kan ikke gennemføres alene, men skal gennemføres i kombination med en af de andre.
 • Fastholdelse af borgere i beskæftigelse, fx via mentorordninger og/eller flexjob.

Målgruppe for indsatsen

Målgruppen er ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som med målrettede indsatser kan blive en del af arbejdsstyrken, samt virksomheder, der kan modtage de ledige borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Formel uddannelse til den grønne omstilling

Projekter vil blive finansieret med i alt 39,2 mio. kr., heraf 25 mio. kr. fra EU's Socialfond Plus og 14,2 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Der kan søges Socialfonden Plus-midler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Den samlede støtteprocent kan være op til 70 pct., hvis der både søges om midler fra Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  

Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede offentlige støtte blive mindre end anført.

Tilskuddet fra Socialfonden Plus kan maksimalt udgøre 40 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter, dog op til 60 pct. i Region Sjælland.

Social inklusion til den grønne omstilling

Projekter vil blive finansieret med i alt 85,4 mio. kr., heraf 45 mio. kr. fra EU's Socialfond Plus og 40,4 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Der kan søges Socialfonden Plus-midler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Den samlede støtteprocent kan være op til 85 pct., hvis der både søges om midler fra Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  

Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede offentlige støtte blive mindre end anført.

Tilskuddet fra Socialfonden Plus kan maksimalt udgøre 40 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter, dog op til 60 pct. i Region Sjælland.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra fem kriterier:

 • A: Effektkæde
 • B: Lokal og regional forankring
 • C: Forenkling
 • D: Virksomhedernes behov
 • E: Partnerskab og samarbejde

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger til indsatser om Formel uddannelse skal ligge inden for rammerne af Socialfonden Plus-programmets prioritet 1.1 om erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, der har til formål at øge antallet med en erhvervsuddannelse og en videregående uddannelse.

Ansøgninger til indsatser om Social inklusion skal ligge inden for rammerne af Socialfonden Plus-programmets prioritet 1.4 om social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse, der har til formål at skabe aktiv inklusion med henblik på at fremme lige muligheder, ikkeforskelsbehandling og aktiv deltagelse og at forbedre beskæftigelsesegnetheden, navnlig for ugunstigt stillede grupper.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var 15. juni 2022 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på mødet den 15. november 2022.

Informationsmøde 

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar 6. april 2022 kl. 14.00 - 15.30.

NB! IRIS Group har udarbejdet rapporten "Kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling" (2021) for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Jane Povlsen: [email protected]

Startpakke

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Download startpakken (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen Formel uddannelse.

Sandra Winther Gandrup

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1794

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen Social inklusion.

Anna Gete Villefrance

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1271