Faglært med Fordel

Info om indsatsen

 • Startdato

  27.11.2018
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.578.266
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.746.959
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Projektbeskrivelse

Projektets mål er at øge antallet af uddannede inden for de fag på erhvervsuddannelserne, der er udnævnt til fordelsuddannelser. Fordelsuddannelserne har gode muligheder for praktikpladser, og der er begyndende arbejdskraftmangel.

Projektet har to indsatsspor med hver 2 hovedaktiviteter, idet man kan øge antallet af faglærte via øget optag eller via bedre fastholdelse af elever for dermed at begrænse frafaldet.

Den øgede rekruttering til fordelsuddannelserne skal dels ske via øget kommunikation og vejledning/undervisning om fordelsuddannelser og dels via en mere fleksibel mulighed for at starte på uddannelserne. De udviklede præsentations- og undervisningsforløb er til brug på Grundforløb 1, AVU, GVU, HF og den Forberedende GrundUddannelse, FGU. Forløbene skal samtidig hjælpe med at understøtte fagene (fx matematik), præsentere fordelsuddannelserne via realistiske opgavetyper og -emner. En vigtig indsats bliver at udvikle og afprøve koncepter for brobygningsforløb for de nye FGU-skoler, der starter i august 2019. Herudover vil projektet via udvikling af digitale uddannelsesforløb skabe mere fleksibel adgang til uddannelsen.

Fastholdelsen sker dels via en sikring af praktikpladser tidligt i uddannelsen og dels gennem en systematisk monitorering af elevtrivslen og pædagogisk opfølgning. Erfaringsmæssigt ved vi, at en stor del elever falder fra i overgangen mellem grundforløb og hovedforløbet. En del skyldes, at eleven synes, det er svært at skulle søge praktikplads og er usikker på, om det vil lykkes. Når praktikpladsen er fundet, fjernes en stor usikkerhedsfaktor for eleven, og dermed en årsag til frafald. Den løbende monitering af elevtrivslen skal bygge videre på den obligatoriske, årlige måling af elevtrivsel, som alle skoler foretager. Ved at udvikle et værktøj, der løbende kan måle elevtrivslen og understøtte det med pædagogiske metoder til forebyggelse, vil Faglært med Fordel øge gennemførslen.

Målgrupperne for projektet er unge, der er i gang med uddannelse: Grundforløb 1, Almen VoksenUddannelse, Forberedende VoksenUddanelse, Højere Forberedelseseksamen samt Forberedende GrundUddannelse. Dertil unge med fx en studentereksamen, der har brug for en fleksibel opstart af uddannelse. Målgruppen for indsatsen, for at øge gennemførelsen, er de igangværende elever.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF