Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Tidligere ansøgningsrunde: På mødet den 26. juni 2019 besluttede bestyrelsen at åbne for ansøgninger til en indsats, der skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske gennem inklusion af unge med særlige udfordringer via uddannelse til erhvervsparathed. Initiativet medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

 • Finansiering

  Op til 50,3 mio. kr., heraf 33,6 mio. kr. fra EU's Socialfond og 16,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  10. september 2019 kl. 12.00

Baggrund

De danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft. Der findes dog samtidig en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de blive en del af den ordinære arbejdsstyrke.

EU's Socialfond giver mulighed for at igangsætte en særlig indsats, som på sigt vil medføre en reel udvidelse af arbejdsstyrken, som vil være til gavn for virksomhederne, der mangler arbejdskraft. Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en inklusionsindsats, som kan medvirke til at sikre, at unge med særlige udfordringer hjælpes i gang med ungdomsuddannelse og på længere sigt kommer ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen igangsættes under Socialfondens inklusionsakse.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Målet med indsatsen er, at unge, der er på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, skal motiveres og sikres bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. 

Tilskudsberettigede aktiviteter kan fx være:

 • Styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge fra fx yderområder eller i udsatte boligområder i byer, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan være gennem supplerende aktiviteter til den forberedende grunduddannelse, styrket samspil mellem ungdomsuddannelses-institutioner og andre aktører om særlige forløb, som letter overgangen til ungdomsuddannelse, mentorordninger, helhedsorienterede indsatser mv. Aktiviteter kan med fordel inddrage fx personer med anden etnisk baggrund end dansk, herunder særligt drenge, eller handicappede i målgruppen.
 • Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for målgruppen og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagerne fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem samt tilgængeligheden for denne målgruppe. Det kan fx være ved støtte til e-læringsforløb, men ikke ved støtte til transport eller fysiske anlæg.
 • Støtte til fastholdelse af unge med psykisk sårbarhed og/eller opmærksomhedsforstyrrelser i det ordinære uddannelsessystem.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 3 om inklusion via uddannelse og beskæftigelse.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 10. september 2019 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

Uddybende information

Erhvervsstyrelsen afholdt informationsmøder om indsatsen den 1. og 2. juli 2019 samt den 15. august 2019. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse havde afsat op til 33,6 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 16,7 mio. kr. til medfinansiering af indsatsen.
Der kunne søges socialfondsmidler, uden at der samtidig blev søgt om decentrale erhvervsfremmemidler, men der kunne ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnere i projektet, decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v.
Der kunne maksimalt søges om 6 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 27,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Kontakt


Kontakt os, hvis du har spørgsmål om inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed.

Malene Slotø Schacke
Telefon: 3529 1788
Email: [email protected]