Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Tidligere ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annoncerede i oktober 2019 en indsats, der skal øge antallet af innovative SMV’er gennem støtte til udvikling af nye produkter og løsninger i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation og styrkepositioner

 • Finansiering

  63,3 mio. kr., heraf 48,3 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  12. november 2019 kl. 12.00

Baggrund

Det fremgår af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019, at innovation spiller en central rolle for vækst, udvikling og beskæftigelse. Samtidig viser analyser, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har højere værditilvækst end tilsvarende virksomheder, der ikke samarbejder.

Mange SMV´er ser muligheder i at indgå i innovationssamarbejde med videninstitutioner, men oplever en række barrierer. Det handler primært om manglende viden om samarbejdsformer og samarbejdspartnere, men skyldes også begrænsede ressourcer hos videninstitutionerne, forskellige tidshorisonter hos SMV’er og videninstitutioner samt forskellige organisationskulturer og kommunikationsformer. 

Derfor lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i oktober 2019 en indsats, der skal øge antallet af innovative SMV’er. Indsatsen skal være med til at understøtte samarbejde og videnoverførsel fra videninstitutioner til SMV’er, så ny viden i højere grad omsættes af virksomhederne til udvikling af nye produkter og services.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner

Et innovationssamarbejde skal bestå af minimum to private virksomheder og én videninstitution, og mindst halvdelen af de deltagende virksomheder skal være SMV’er. Store virksomheder kan indgå i aktiviteterne, hvis det bidrager til styrket innovation i SMV’er. Videninstitutioner i denne sammenhæng er sædvanligvis universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, GTS’er m.fl.

Indsatsen skal resultere i koncepter til nye produkter (gerne teknologibaserede), services eller løsninger, herunder varer og tjenesteydelser. Konceptet kan fx være en prototype, mock-up, tegning eller plan, der har potentiale til at understøtte vækst i virksomhederne.

Aktiviteter, som bidrager til målet om at øge antallet af innovative SMV’er, kan være:

 • Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger.
 • Testfase(r), hvor konceptet testes/afprøves blandt en relevant målgruppe (fx brugere, kunder, medarbejdere) og/eller dueligheds-/sikkerhedstest.

Afhængigt af projektet kan der forekomme en eller flere udviklings- og testfaser. Der lægges vægt på inddragelse af brugeraspektet i udviklingen, da det øger sandsynligheden for, at produktet i sidste ende kommer på markedet.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1a, innovationssamarbejder, der har til formål at øge antallet af innovative SMV'er.

Eksisterende projekter kunne søge tillægsbevilling gennem PRV.

Nye projekter skulle indsende ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen – for både nye projekter og tillægsbevillinger - var den 12. november 2019 kl. 12.00. Ansøgninger forventedes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inden udgangen af november 2019.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte i alt 63,3 mio. kr. til indsatsen, heraf 48,3 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgere kunne søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Regionalfondsmidlerne er fordelt sådan, at der kan søges om op til 10,4 mio. kr. til aktiviteter i Region Sjælland, mens de resterende regionalfondsmidler er til aktiviteter i resten af landet.

Ved ansøgninger, som udelukkende omfattede Region Sjælland, der er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa, kunne man søge om EU-tilskud op til maksimalt 60 pct. af et projekts samlede budget.

Ved ansøgninger, der dækkede en eller flere af regionerne Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark samt Bornholms regionskommune, kunne EU-tilskuddet maksimalt udgøre op til 50 pct. af et projekts samlede budget.

Hvis indsatsen skulle dække hele landet, det vil sige både Region Sjælland og øvrige regioner, kunne EU-tilskuddet ligeledes udgøre max. 50 pct. af projektets samlede budget.

Ved ansøgninger, der skulle dække hele landet, skulle ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

Gert Elstrøm Kristoffersen
Telefon: 3529 1315
Email: [email protected]