Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til 22. april 2022 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil understøtte øget industrialisering og modning af hele værdikæden for innovative, grønne nøgleteknologier. 

Operatører kan fx være små, mellemstore og store virksomheder, videninstitutioner eller andre relevante aktører - gerne i partnerskab.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi

 • Finansiering

  244 mio. kr. fra REACT-EU under Regionalfonden

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet senest august 2023

 • Ansøgningsfrist

  22. april 2022 kl. 12.00

Baggrund

Grøn omstilling og øget energieffektivisering af erhvervslivets produktion baseret på fossile brændsler er afgørende elementer i overgangen til en klimaneutral økonomi inden 2050. Udvikling af CO2-fangst-, -lagring og -anvendelse samt udvikling af brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X (PtX), er de to centrale, danske udviklingsspor i overgangen fra anvendelse af fossil energi til grøn energi. 

For at disse teknologier kan levere store reduktioner på tværs af hele samfundet, er der behov for at få igangsat og accelereret modning og skalering af teknologierne.
 
Fremtidens grønne nøgleteknologier og erhverv kan få stor betydning for udviklingen af nye værdikæder og skabe mange nye arbejdspladser. Analyser viser, at investeringer i CO2-fangst og -lagring samt PtX kan skabe efterspørgsel efter 20.000 ekstra årsværk frem til 2030. Samtidig pegede OECD i 2021 på, at Danmark sammen med Tyskland og Østrig er højtspecialiseret inden for brintteknologi og dermed har en konkurrencefordel. 

Regeringen har derfor lanceret Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien), der skal sætte skub i produktion og forbrug af grønne brændstoffer. Danmark har gode forudsætninger for at producere grønt brændstof og går nu ind i kapløbet om bæredygtige erstatninger for kul og olie.

Regeringen ønsker derfor, at de 244 mio. kr., som Danmark modtager fra REACT-EU til anvendelse i 2022 og 2023 som et led i EU’s genopretningsplan efter COVID-19-pandemien, anvendes til en national investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier inden for især PtX og brint, herunder også grønne produktions- og demonstrationsprojekter. 

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger til indsatser, der understøtter øget industrialisering og modning af hele værdikæden for innovative grønne nøgleteknologier. 

Annoncering: Investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Indsatsen er målrettet PtX-teknologier, elektrolyse og løsninger på brintområdet, men kan også omfatte udvikling af bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger, biosolutions samt CO2-fangst-, -lagring og -anvendelse og dermed understøtte opfølgningen på anbefalingerne fra regeringens regionale vækstteams.

Indsatsen kan fx understøtte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter. 

SMV’er, konsortier af virksomheder og videninstitutioner kan inddrages i innovations- og udviklingsaktiviteter relateret til teknologimodning og opskalering af grønne produktion- og demonstrationsprojekter, som understøtter øget industrialisering og udvikling af hele produktionskæden for innovative grønne løsninger.

Tilskudsberettigede indsatser kan fx være:

 • Opskalering af test- og demonstrationsprojekter
 • Investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter
 • Bygge- og anlægsinvesteringer
 • For-projekter, feasibility studies, proof-of-principle

Målgruppe

Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder eller andre relevante aktører, gerne i samarbejde med videninstitutioner.

En virksomhed kan både være operatør (ansøger) eller deltager i et partnerskab.

Indsatsen giver mulighed for, at virksomheder kan søge direkte, i partnerskaber eller fx konsortier af virksomheder og videninstitutioner. 

Projekter vil blive finansieret med i alt op til 244 mio. kr. fra REACT-EU under regionalfondens prioritetsakse 6C om nye, grønne, innovative teknologier – nye potentialer.

EU-finansieringen afhænger af den valgte statsstøtteløsning. Der kan maksimalt ydes op til 85 pct. i støtte under REACT-EU, men flere bestemmelser i gruppefritagelsesforordningen begrænser, hvor meget støtte den enkelte virksomhed kan modtage i støtte. Reglerne om statsstøtte bliver dermed bestemmende for projektets støtteintensitet, og støtteprocenten vil blandt andet afhænge af projektets aktiviteter og partner- og deltagersammensætning. Det forventes derfor, at den mulige støtteprocent vil blive lavere end 85 pct.

Læs mere om statsstøtte i annonceringsmaterialets afsnit om finansiering. 

Den øvrige finansiering i projektet forventes at komme fra partnerne, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.  Midler fra stat, region og kommuner er også omfattet af statsstøttereglerne, som kan begrænse støtteintensiteten.

Ansøgninger bliver vurderet og scoret ud fra følgende fem kriterier:

 • Formål og effekt
 • Strategisk sigte og sammenhæng
 • Gennemførlighed
 • Organisering
 • Merværdi og sammenhæng

I bilag 1 er de fem kriterier udførligt beskrevet. Bilaget rummer desuden plads til ansøgers beskrivelse.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 6C om nye grønne, innovative teknologier - nye potentialer.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 22. april 2022 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 21. juni 2022.

Informationsmøde 

Sekretariatet har holdt informationsmøde om indsatsen 10. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00.

Læs mere om at søge strukturfondsmidler

Startpakke

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsstøtteordningen for grønne, innovative teknologier.

Sofie Hahn-Pedersen

Telefon: 3529 1787

Email: [email protected]

Billede af Malene S.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om investeringsstøtteordningen for grønne, innovative teknologier.

Malene Slotø Schacke

Telefon: 3529 1788

Email: [email protected]