1: Ansøgning - med strukturfondsmidler

En gennemtænkt projektidé og en klar effektkæde er afgørende for, at jeres projekt lykkes. Få tips og find materiale til at lave en god projektansøgning her. Materialet er til projekter, der søger om tilskud fra EU’s strukturfonde.

Før I går i gang med ansøgningen

En god projektansøgning starter med en gennemarbejdet projektidé. Derfor er det afgørende, at I tænker de centrale elementer i projekt igennem, inden I søger midler fra en af de ansøgningsrunder, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret. 

Info Vigtige overvejelser før I ansøger

 • Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
 • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede effekter?
 • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output og effekter?
 • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede effekter?
 • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
 • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
 • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
 • Hvilken kontoplan vil være bedst at bruge og administrere efter i projektet? 
 • Hvordan sandsynliggør I 18 pct.-tillægget, hvis det er relevant?
 • Hvilke revisionsudgifter vil projektet indebære?
   

Erfaringer viser, at projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde, har langt større sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater. 
Derfor er det et krav, at I samler jeres overvejelser om, hvordan projektet virker, i en effektkæde. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete projektaktiviteter, og hvordan aktiviteterne leder frem til de ønskede output og resultater eller effekter. 

Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer, som er fastsat på forhånd i strukturfondsprogrammerne og/eller call’et. Indikatorerne og måltallene skal I og Erhvervsstyrelsen bruge til at måle og vurdere, om projektets aktiviteter forløber planmæssigt og skaber de output og resultater, som var forventet. 

Hvad er en effektkæde?

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis I søger om EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal I beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:
 

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis I søger om EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal I beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:

 • Projektets hovedaktiviteter er de vigtigste handlinger, som udføres i projektet

Hovedaktiviteter kan fx være at screene 200 virksomheder for vækstpotentiale eller udbyde 4 vejledningsforløb i iværksætteri

 • Projektets output er de leverancer eller "produkter", som projektets aktiviteter umiddelbart skaber

Output kan fx være 40 konkrete vækstplaner for virksomheder med stort vækstpotentiale, eller at 250 personer har deltaget i vejledningsforløb vedrørende iværksætteri

 • Projektets efterfølgende effekter (Regionalfonden) eller efterfølgende resultater (Socialfonden) på kort og langt sigt

Effekt i et regionalfondsprojekt kan fx være 15 nye vækstvirksomheder. I et socialfondsprojekt kan resultater på kort sigt være, at 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed. Resultatet på langt sigt kan være, at 100 af virksomhederne reelt er aktive efter 2 år.

Effektkæde

Indikator-vejledninger

I er økonomisk partner, hvis I afholder udgifter, der indgår i projektregnskabet, fx lønudgifter eller udgifter til ekstern konsulentbistand. 
Eksempler på økonomiske partnere er:

 • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
 • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.
 • Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

Særlige dokumentationskrav for økonomiske partnere

Som økonomisk partner skal I leve op til bestemte dokumentationskrav. Det gælder både, når udgifter vedrører lønninger til dig selv eller dine medarbejdere, og når I køber varer eller ydelser hos en ekstern leverandør. Hvis jeres dokumentation ikke lever op til kravene, risikerer I, at udgiften ikke kan støttes – også selvom den allerede er afholdt.
I kan læse mere om kravene i støtteberettigelsesreglerne, særligt i afsnittene om:

Er I med i projektudvikling og -gennemførelse?

Hvis jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af et projekt og skal have støtte til jeres udgifter, skal den tegningsberettigede underskrive en særlig partnererklæring.

Er I med i udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og ansatte?

I skal udfylde en partnererklæring, hvis en eller flere ansatte i jeres virksomhed eller institution deltager i et projekt for at udvikle jeres virksomhed, institution eller ansatte gennem nye kompetencer:

COVID-19: Midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne

Erhvervsstyrelsen har besluttet en række midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. De midlertidige ændringer skyldes den aktuelle COVID-19-krise.

Se de midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne (pdf)

Startpakke

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med strukturfondsmidler.

Hent startpakke (zip)

Strukturfondsprogrammer for 2014-2020

I bør læse programteksten, hvis I søger tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. Strukturfondsprogrammerne indeholder detaljer, som kan have betydning for muligheden for at få støtte til jeres projekt.

Strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)

Skriv ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til os. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget. 
I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.

Tilskud eller afslag?

Når I har indsendt jeres ansøgning, kontrollerer Erhvervsstyrelsen, at projektet er lovligt og inden for rammerne af strukturfondsprogrammerne og den annoncerede ansøgningsrunde. 
I vil derfor ofte opleve, at I skal svare på supplerende spørgsmål om jeres projekt. 

Herefter tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stilling til jeres ansøgning. Når bestyrelsen har vurderet ansøgningen, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt indstilles til EU-tilskud eller afslag.
I skal være opmærksomme på, at EU-tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagn om EU-tilskud.

Info Vær opmærksom på startdatoen

I kvitteringen fra os kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis vi indstiller jeres ansøgning om EU-tilskud. Hvis I starter projektet på denne dato, skal I derfor være opmærksomme på risikoen for at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning får afslag. 
I skal også være opmærksomme på at overholde dokumentationskravene fra denne dato, hvis jeres projekt får tilsagn, og udgifterne skal støttes.

paragraf-ikon-erhvervsfremmebestyrelsen Regelsamling

På regionalt.dk finder I samling af de regler, I bør kende, når I gennemfører et strukturfondsprojekt.

Find regelsamling for strukturfondsprojekter på regionalt.dk

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at søge strukturfondsmidler.