Lokale erhvervspotentialer

Ny ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre stedbaserede erhvervsudviklingsprojekter, som adresserer lokale udfordringer.

Puljen er målrettet projekter, der falder uden for de tværgående, tematiske annonceringer, men inden for de regionale kapitler i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Operatører kan fx være lokale erhvervsråd og -centre, kommuner og andre juridiske enheder, herunder eventuelt virksomheder.

ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Tværgående

 • Finansiering

  35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet i 2023 - projektperiode max tre år

 • Ansøgningsfrist

  1. september 2020 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

I aftalen om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren enige om, at et sammenhængende Danmark blandt andet skal styrkes gennem en stærk og aktiv erhvervsfremme, hvor lokale potentialer og styrker på tværs af landet får bedre mulighed for at udfolde sig. 

Med den lokale indsats ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at bidrage til at realisere de potentialer, virksomhederne har rundt omkring i landet. Derfor indkalder bestyrelsen nu ansøgninger under temaet "Lokale erhvervspotentialer".

Puljen bygger på erfaringer fra bestyrelsens tidligere udmøntninger, som er igangsat siden 2019 med det formål at støtte projekter, der møder virksomheders behov over hele landet. Lokale projekter, bevilget i 2019, omfatter blandt andet iværksætteri, professionalisering af SMV’er, hjælp til eksportparathed i SMV’er samt turismeprojekter.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Projekter skal tage udgangspunkt i et erhvervsmæssigt behov eller et potentiale, der gør sig særligt gældende inden for et specifikt afgrænset geografisk område.

Afgrænsningen kan være begrundet i:

 • Naturskabte forhold
 • Tilstedeværelsen af flere virksomheder inden for en bestemt branche eller værdikæde eller eventuelt offentligt ejede bygninger eller arealer, hvor tidligere erhverv er nedlagt, fx industri- eller værftsarealer.

Projekter skal have et bredt forankret lokalt ejerskab. 

Fokus i et projekt kan fx være på:

 • Specialiseret faglig rådgivning
 • Grøn omstilling
 • Investering i udstyr eller anlæg som forudsætning for penetration af nye markeder og kundegrupper
 • Kompetenceudvikling og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, som knytter sig til det stedbaserede behov – fx omstilling i forbindelse med et større infrastrukturprojekt
 • Et særligt erhvervsmæssigt potentiale som følge af en erhvervsmæssig styrke hos virksomheder i lokalområdet. 

Støtteberettigede aktiviteter er fx indkøb af eksterne konsulenter, som skal:

 • Udarbejde grundlaget for virksomheders nødvendige certificeringer for eksport 
 • Udvikle fagspecifikke kompetencer hos virksomheders medarbejdere
 • Forestå kampagner for specifik tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til en forestående opgave (rekruttering af medarbejdere til virksomhederne)
 • Gennemføre specialiseret faglig rådgivning
 • Gennemføre feasibility-studier for etablering af stedbaserede nye erhvervsinitiativer
 • Frembringe idéer til omstilling af nedlagte erhvervsområder til anvendelse for tidssvarende erhverv
 • Give input til nye forretningsmodeller for virksomheder, hvis væsentligste problem er afsides beliggenhed, fx netværk for transport og distribution

NB! Puljen kan ikke anvendes til almindelig drift, forskning, generelle markedsførings-/bosætningskampagner og events samt udformning af fx vedtægter for nye organisationer eller kontrakter.

Ved eventuelt indkøb af anlæg og udstyr er anskaffelsesprisen – og ikke alene afskrivningsomkostningerne – støtteberettigede. Læs mere i afsnit 3 ”Økonomi” i ansøgningsmaterialet. I afsnittet uddybes vilkår for støtteberettigede udgifter. 

Målgruppe

Målgruppen for denne pulje er operatører, som kan gennemføre virksomhedsrettede indsatser, herunder især rettet mod små og mellemstore virksomheder.
Operatøren skal være juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og projektadministration på eventuelt øvrige økonomiske partneres vegne.

Operatører kan fx være lokale erhvervsråd og -centre, kommuner og andre juridiske enheder, herunder eventuelt virksomheder. En virksomhed kan alene søge, når ansøgningen angår en kreds af flere virksomheder.

I ansøgningsmaterialet uddybes vilkår for ansøgere.
 

Puljens økonomiske ramme er på 35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra ansøger, økonomiske partnere i projektet samt eventuelle andre offentlige eller private fonde eller bevillingsgivere.

Støttevilkår: Model A eller B

Ansøger skal vælge mellem én af to modeller:

 • Model A, der støtter med op til 50 pct. af alle udgifter, hvor egne og eventuelle partneres timer kan medtages som grundlag for tilskud 
 • Model B, der støtter med op til 75 pct.  af udgifter til eksterne konsulenter samt eventuelt indkøb af anlæg/udstyr. De deltagende virksomheder finansierer de resterende minimum 25 pct. med kontant medfinansiering.

Projekter, som ansøges af kommuner som undersøgelsesprojekter for en åben kreds af virksomheder, kan tilsvarende følge budgetmodel A eller B, dog således, at den øvrige finansiering er kommunal. 

Puljen er alene målrettet projekter, der falder uden for de tværgående, tematiske annonceringer, men inden for de regionale kapitler i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, herunder lokale projekter, som kan ruste virksomhederne bedre til situationen efter COVID-19-pandemien.

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemLog-in).

Ansøgningsfristen er den 1. september 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 5. november 2020.

Obligatoriske bilag til ansøgningen

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

 • A: Projektbeskrivelse
 • B: Økonomi- og effektskema
 • C: Partnererklæring
 • D: Dokumentation for tegningsberettigede

Vejledning

Vi anbefaler, at I beskriver jeres projektidé og sender beskrivelsen til sekretariatet, inden I indsender en egentlig ansøgning. 

Sekretariatet vil herefter kontakte jer for at drøfte idéen og vejlede om det videre forløb.

Projektidéer sendes til sekretariatet senest den 7. august 2020 til de@erst.dk.

Bilag til ansøgningen

Vejledningsmateriale

Overblik: Kom godt i gang med ansøgningen

Få overblik over forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt i vores tringuide.

Se guiden
Niklas Dalsjø, - Key Account Manager (KAM)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen.

Niklas Dalsjø

Telefon: 3529 1090

Email: nikdal@erst.dk

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen.

Grete Winther Nørgaard

Telefon: 3529 1769

Email: grwino@erst.dk