Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på Sjælland og Øerne

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til 1. september 2020 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en lokal erhvervsfremmeindsats i Region Sjælland. Indsatsen skal bidrage til at professionalisere regionens virksomheder, og den skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, lokale styrker og udfordringer.

Operatøren kunne fx være et erhvervshus, erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer eller et GTS.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Tværgående

 • Finansiering

  35 mio. kr., heraf 30 mio. kr. fra Regionalfonden og 5 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet december 2022

 • Ansøgningsfrist

  1. september 2020 kl. 12.00

Baggrund

I aftalen om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren enige om, at et sammenhængende Danmark blandt andet skal styrkes gennem en stærk og aktiv erhvervsfremme, hvor lokale potentialer og styrker på tværs af landet får bedre mulighed for at udfolde sig. 

Region Sjælland har i de senere år haft gavn af den generelle højkonjunktur, og regionens erhvervsliv har været i en positiv udvikling. Fremgangen har imidlertid været markant lavere end i resten af landet. BNP i Region Sjælland kun er vokset med 0,2 pct., mens landets samlede BNP er vokset med 7,6 pct.

Regionen har en række udfordringer. Fx er andelen af højvækstvirksomheder lavere, produktiviteten i serviceerhvervene er lav og faldende, og endelig er der få eksportvirksomheder og virksomheder, som investerer i innovation.

Samtidig er Region Sjælland - som resten af landet - ramt af COVID-19-krisen, og virksomhederne ser ind i en ny virkelighed med reducerede afsætningsmuligheder og faldende efterspørgsel.

Indsatsen for Sjælland skal derfor imødekomme behovet for en særskilt lokal erhvervsfremmeindsats i regionen, og den skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, lokale styrker og udfordringer. Indsatsen sigter på at professionalisere virksomhederne, da en styrkelse af de sjællandske virksomheder på sigt kan lede til øget robusthed, forbedret placering i værdikæderne og øget konkurrenceevne.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger under temaet ”Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på Sjælland og Øerne”.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Virksomhederne i Region Sjælland kan udvikles gennem en professionalisering af de mange små hjemmemarkedsorienterede virksomheder, så de bedre bliver i stand til at skabe vækst og afsætning uden for landets grænser.

Indsatsen indbefatter gennemgribende forandringsskabende aktiviteter i virksomheder med udviklings-, forandrings- eller vækstpotentialer. Byggeriet af Femern-forbindelsen har fx et stort potentiale for at skabe nye arbejdspladser og muligheder, som kan medvirke til - på både den korte og den længere bane - at skabe vækst og udvikling.

Operatørens indsats for virksomhederne skal ske i faser:

 1. Screening af virksomheder med omstillings- eller vækstpotentiale
 2. Aktiviteter, der styrker virksomhedernes omstilling eller vækst og munder ud i, at virksomhederne får udarbejdet konkrete omstillings- eller vækstplaner, der blandt andet kortlægger muligheder og barrierer.

Støtteberettigede aktiviteter kan fx være:

 • Opbygning af netværk for virksomheder
 • Styrkelse af sammenhæng og samarbejde mellem vigtige aktører i virksomhedernes "økosystemer"
 • Træningscamps og sparring med relevante virksomheder
 • Sparring med rådgivere og konsulenter
 • Rådgivning gennem videnoverførsel 
 • Rådgivning om at implementere omstillings- og vækstplaner

Målgruppe

Indsatsens målgruppe er små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland, som har et omstillings- eller vækstpotentiale.

Operatør på indsatsen kunne fx være et erhvervshus, erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer eller et GTS. Der gives ikke støtte til projekter, hvor projektet alene omfatter støtte til en enkelt virksomhed.

Operatører kunne både søge om midler til helt nye projekter og om tillægsbevillinger til igangværende og velfungerende regionalfondsprojekter, som ønsker at udvide deres aktiviteter til at omfatte en indsats målrettet COVID-19-udfordringer.

Ansøgning

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2 om flere vækstvirksomheder.

Som følge af COVID-19-pandemien er kravene under prioritetsakse 2 justeret. Det betyder, at virksomhederne ikke længere skal have potentiale til at blive vækstvirksomheder. Samtidig er kravet om udarbejdelse af vækstplaner udvidet, så udarbejdelse af omstillingsplaner nu også er omfattet.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

NB! Ansøgning om tillægsbevilling skulle indsendes via et særskilt ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 1. september 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 5. november 2020.

Vejledning

Ansøgere kunne beskrive deres projektidé og sende beskrivelsen til sekretariatet, inden den egentlige ansøgning blev indsendt. 

Projektidéer skulle sendes til sekretariatet senest den 25. august 2020 kl. 12.00 på [email protected].

Projekter vil blive finansieret med op til 35 mio. kr., heraf op til 30 mio. kr. fra EU's Regionalfond og op til 5 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Der kunne kun søges midler til indsatser i Region Sjælland.

Ansøgere kunne søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kunne ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Tilskuddet fra Regionalfonden kan maksimalt udgøre 60 pct. af det samlede projektbudget.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra fx stat, regioner, kommuner, organisationer og fonde. 

Overblik: Kom godt i gang med ansøgningen

Få overblik over forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt i vores tringuide.

Se guiden
Billede af Malene S.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen.

Malene Slotø Schacke

Telefon: 3529 1788

Email: [email protected]

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om indsatsen.

Majken Daugaard

Telefon: 3529 1478

Email: [email protected]