Opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 5. februar 2020 søgte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og midler til decentral erhvervsfremme.

Baggrund

Internationalisering af Danmark og dansk erhvervsliv er afgørende for vækst og velstand. Eksport udgør næsten 60 pct. af BNP og tegner sig for cirka hvert fjerde job i Danmark.

I 2017 var Storbritannien Danmarks fjerdestørste eksportmarked, og den samlede eksport til landet udgør cirka 4 pct. af BNP. Derfor vil danske SMV'er, der har betydelig samhandel med Storbritannien, få behov for at udvikle og tilpasse deres forretning i forbindelse med Brexit. Et væsentligt element heri kan være kompetenceløft af ledere og medarbejdere, så de kan bidrage til virksomhedens udvikling, fx med fokus på at opdyrke nye eksportmarkeder eller at tilpasse sig de ændrede samhandelsvilkår, der forventes at blive et resultat af Brexit.

Derfor søgte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en operatør til en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der rammes af Brexit. 

Operatøren og partnerskabet kunne fx bestå af uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, erhvervshuse eller virksomheder.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Kompetenceudviklingsindsatsen sker i regi af Socialfonden. Det er et krav, at kompetenceudviklingsindsatsen er baseret på en vækstplan, der afklarer behovet i virksomheden. Dette strategiske ophæng skal derfor foreligge, før virksomhederne går i gang med kompetenceudviklingsaktiviteterne. 

For at sikre at virksomheder - der ikke på forhånd har en vækstplan - også kan deltage i kompetenceudviklingen, består den samlede indsats af to delindsatser, der skal løses i sammenhæng:

1. Vækststrategi og kompetencebehov

Indledende afklaring af kompetencebehov og udarbejdelse af vækstplaner. Aktiviteter under denne delindsats vil være:

  • Screening af SMV'er, der på baggrund af Brexit står over for at skulle tilpasse sig gennem kompetenceudvikling
  • Afklaring og udarbejdelse af skræddersyet vækstplan, der tager udgangspunkt i konkrete forretningsmæssige udfordringer og indeholder beskrivelse af kompetenceudviklingsbehovet.

2. Vækstrettet kompetenceudvikling

Konkret kompetenceudvikling, inkl. fx efteruddannelse, skræddersyet kompetenceudvikling, rådgivning m.v.

Aktiviteter under denne delindsats vil være:

  • Kompetenceudvikling af ledelsen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere
  • Netværk
  • Kompetencetilførsel

Den samlede indsats skal supplere øvrige nationale og internationale indsatser, der iværksættes i forbindelse med Brexit.

Ansøgninger til den indledende indsats - vækststrategi og kompetencebehov - skal ligge inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og er omfattet af standardvilkårene for ansøgninger til decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgninger til den efterfølgende indsats - vækstrettet kompetenceudvikling - skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2, der har til formål at øge beskæftigelsen i de støttede virksomheder.

Ansøger skulle udarbejde to ansøgninger i to forskellige ansøgningsskemaer.

  1. Vækststrategi og kompetencebehov: Denne ansøgning var til en indsats, hvor der skal ske en indledende afklaring af kompetencebehov og udarbejdelse af vækststrategier for de konkrete virksomheder med udgangspunkt i konsekvenserne af Brexit. Denne del af indsatsen medfinansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler til decentrale erhvervsfremme.
  2. Vækstrettet kompetenceudvikling: Denne ansøgning var til den efterfølgende konkrete kompetenceudviklingsindsats, inkl. blandt andet efteruddannelse og kompetencetilførsel via skræddersyet vækstrettet kompetenceudvikling, rådgivning eller vejledning. Denne indsats bliver medfinansieret af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgningsfristen for både del 1 og del 2 var onsdag den 5. februar 2020 kl. 12.00. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 18. marts 2020.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat op til i alt 39 mio. kr. til den samlede indsats, heraf 24 mio. kr. fra EU's Socialfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Af de 24 mio. kr. fra Socialfonden er 2,6 mio. kr. øremærket aktiviteter i Region Sjælland.

Puljen på op til 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsættes med forbehold for, at finansloven for 2020 vedtages med de forventede beløb og indhold, herunder at der kan ske ændringer i denne sammenhæng.

Annonceringen foretages i 2019 med henblik på indhentelse af ansøgninger, der udmøntes på mødet i Danmark Erhvervsfremmebestyrelse den 18. marts 2020.

Vækststrategi og kompetencebehov

Der kan maksimalt søges om 60 pct. i medfinansiering fra decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering kan komme fra partnere i projektet, virksomhederne, andre organisationer, fonde m.v.

Vækstrettet kompetenceudvikling

Ved ansøgninger, der dækker en eller flere af regionerne Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark samt Bornholms regionskommune, kan EU-tilskuddet maksimalt udgøre op til 50 pct. af et projekts samlede budget.

Hvis indsatsen dækker hele landet, det vil sige både Region Sjælland og øvrige regioner, kan EU-tilskuddet ligeledes udgøre max. 50 pct. af projektets samlede budget.

Ved ansøgninger, der dækker hele landet, skal ansøger indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.

Kontakt


Kontakt os, hvis du har spørgsmål om opkvalificering af ansatte i virksomheder, der rammes af Brexit.