Sådan måler vi projekters effekt

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er stærkt optaget af, at de indsatser, vi sætter i gang, skaber værdi og resultater for virksomhederne. Derfor følger vi løbende op på, hvad der kommer ud af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

I løbet af alle projekters levetid måles de med en række på forhånd fastsatte indikatorer. Det gør det muligt at følge udviklingen i output og de foreløbige resultater, efterhånden som projekterne bliver gennemført.

Sammen med Danmarks Statistik følger vi samtidig op på de langsigtede effekter af indsatsen gennem registerbaserede effektmålinger.

Indikatorerne er værdifulde, men har den svaghed, at de er selvevaluerede og kun opgøres i projekternes levetid. De vigtigste resultater af erhvervsfremmeprojekter viser sig typisk efter projektafslutning - ofte flere år efter projektafslutning.

I samarbejde med Danmarks Statistik måler vi derfor, hvordan de virksomheder, der deltager i projekterne, rent faktisk klarer sig målt på blandt andet beskæftigelse og omsætning - både i projektperioden og ikke mindst efter projektafslutning.

Udover at følge den faktiske udvikling inden for beskæftigelse, omsætning, og produktivitet i private virksomheder, der deltager i projekter, gør de registerbaserede effektmålinger det også muligt at måle på effekten af både enkeltprojekter og hele indsatsområder.

Om projekterne har gjort en forskel eller ej måles ved at sammenligne deltagervirksomhedernes udvikling med udviklingen i en kontrolgruppe, dvs. en gruppe af lignende virksomheder, som ikke har deltaget i indsatsen. Hvis deltagerne har oplevet en statistisk signifikant stærkere vækst i fx beskæftigelsen end kontrolgruppen, kan det tolkes som tegn på, at projekterne har haft en positiv effekt på de deltagende virksomheder.