Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

Tidligere ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede i slutningen af juni 2019 for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, der skal bidrage til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

 • Finansiering

  Op til 59,1 mio. kr., heraf 39,4 mio. kr. fra EU's Socialfond og 19,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  10. september 2019 kl. 12.00

Baggrund

Den nuværende højkonjunktur og mangel på højtkvalificeret arbejdskraft medfører flaskehalse. Virksomheder på tværs af brancher risikerer at måtte takke nej til nye ordrer, hvilket er en bremseklods for udviklingen i den enkelte virksomhed og for dansk økonomi. 

I midtvejsevalueringen af den danske Socialfond peger COWI på, at behovet for kvalificeret arbejdskraft ikke alene kan opfyldes i kraft af ressourcerne på det danske arbejdsmarked og ved at opkvalificere den danske arbejdsstyrke. COWI fremhæver desuden, at der i strukturfondsregi er et uudnyttet potentiale for at styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, som kan medvirke til at styrke særligt SMV'ers mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse.

Indsatsen igangsættes under Socialfondens tema for ”Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser” og ligger i forlængelse af prioriteterne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

Målet med indsatsen er, at virksomheder ansætter kvalificerede udenlandske medarbejdere. Det kan være personer med en videregående uddannelse eller højtkvalificerede faglærte med særlige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Desuden kan indsatsen bidrage til, at internationale studerende fastholdes i job i Danmark efter endt uddannelse.

Tilskudsberettigede udgifter kan fx være:

 • Udvikling og gennemførelse af tiltrækningsforløb fra udlandet, fx rekrutterings-kampagner og matchmaking
 • Udvikling og gennemførelse af introduktionsforløb målrettet udenlandske medarbejdere, fx introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked, sprogkurser, on-boarding programmer og mentorordninger
 • Udvikling og afholdelse af forløb målrettet virksomhederne, der modner dem til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, fx kulturforståelse
 • Forløb der øger fastholdelsen af internationale studerende i ansættelse efter endt studie

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4, investeringsprioritet 2 om erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 10. september 2019 kl. 12.00. Ansøgninger blev behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019.

Uddybende information

Erhvervsstyrelsen afholdt informationsmøder om indsatsen den 1. og 2. juli 2019 samt den 15. august 2019. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse havde afsat op til 39,4 mio. kr. socialfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 19,7 mio. kr. til medfinansiering af indsatsen.

Ansøgere kunne godt søge socialfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kunne ikke søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.
Region Sjælland er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa. Der er ikke flere midler til rådighed for EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland. Det skyldes, at de midler, der var afsat til Sjælland under dette indsatsområde, allerede var disponeret forud for denne indsats.
Ansøgere kunne derfor søge op til 39,4 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.
Den øvrige finansiering forventedes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kunne også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse.