2021: Lokale og tværgående turismeprojekter

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 29. januar 2021 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen støtte projekter inden for rammerne af Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og under hensyntagen til COVID-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  50 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til tre år i perioden 2021-2024

 • Ansøgningsfrist

  29. januar 2021 kl. 12.00

Baggrund

Efter mange års fremgang står dansk turisme midt i en alvorlig og formentlig længerevarende krise som følge af ændrede rejsemønstre, reduceret efterspørgsel og betydelig usikkerhed i relation til COVID-19-pandemien. Turismeerhvervets konkurrenceevne er svækket, og beskæftigelsen inden for turismeerhvervet forventes ifølge VisitDenmark og Center for Regional- og Turismeforskning at falde med ca. 40.000 fuldtidsjob i 2020 sammenlignet med året før. Udfordringerne varierer på tværs af turismens tre forretningsområder - erhvervs- og mødeturisme, kyst- og naturturisme samt storbyturisme.

Udviklingen af dansk turisme er en væsentlig prioritet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i sommeren 2020 udmøntet i alt 63 mio. kr. til turismeinitiativer. I efteråret 2020 har bestyrelsen desuden udmøntet i alt 115 mio. kr. til Omstillingspuljen, der har et særligt fokus på virksomheder inden for turisme- og oplevelsesøkonomi.

Hent ansøgningsinformation

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Fokus i indsatsen

Ansøgningen skulle ligge inden for et eller flere af de strategiske fokusområder i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Strategiske fokusområder

Grøn og bæredygtig turisme

Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder

Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling

Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi

Investeringer i et attraktivt turismeprodukt

International markedsføring

Læs udførlig beskrivelse af de strategiske fokusområder i annonceringsmaterialet.

Organisering

Projektet skal gennemføres af en operatør, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og administration af projektet på øvrige økonomiske partneres vegne.

For så vidt angår midlerne i destinationsudviklingspuljen kan operatøren udelukkende være et tværkommunalt destinationsselskab, mens midlerne i puljen til de øvrige lokale og tværgående turismeprojekter kunne søges af fx en virksomhed, en ø-kommune, de nationale turismeudviklingsselskaber eller en anden turismefremmeaktør.

Indsatsen kan gennemføres i samarbejde med et eller flere destinationsselskaber, lokale og nationale turismeaktører samt de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber.

Det er også muligt at arbejde på tværs af landegrænser.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil medfinansiere projekter med op til 50 mio. kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter, heraf 40 mio. kr., der kun kan ansøges af destinationsselskaber og 10 mio. kr., der kan søges af øvrige aktører. 

Ansøgere kunne maksimalt søge om tilskud til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan beslutte at give tilsagn på enten hele det ansøgte beløb eller et reduceret beløb. Bestyrelsen træffer beslutningen på baggrund af ansøgningens vurderede potentiale og under hensyntagen til puljens samlede omfang.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra ansøger, økonomiske partnere i projektet samt eventuelle andre offentlige bevillingsgivere.

 1. Læs først annonceringsmaterialet godt igennem. Orienter jer særligt godt i de formelle krav til en ansøgning samt i vurderingskriterierne, så I er godt forberedte til at gå i gang med jeres ansøgning.
 2. Læs resten af vilkårene og ansøgningsmaterialet grundigt igennem. Læs særligt budgetvejledningen og standardvilkårene grundigt, så I fx ved, hvilke udgiftstyper I kan søge tilskud til. Orienter jer også i de bilag, der samlet set udgør en ansøgning, og som skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemLog-in): A: Projektbeskrivelse, B: Skema til økonomi og effekter og C: Skabelon til partnererklæring.
 3. Beskriv eventuelt jeres projektidé, og send beskrivelsen til [email protected] inden den 15. januar 2021. I vil hurtigst muligt herefter blive kontaktet af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for drøftelse og vurdering af jeres projektidé. Ønsker I at indsende jeres projektidé, skal I bruge idébeskrivelse-skabelonen. Beskrivelsen må maksimalt være tre sider. 
 4. Udfyld herefter bilag A, B og C.
 5. Ansøg via det elektroniske ansøgningsskema. Udfyld felterne med de informationer, som I har afgivet i afsnit 1 i projektbeskrivelsen (bilag A). 
 6. Vedhæft herefter bilag A, B og C i ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på eventuel med-signering, hvis det ikke er den tegningsberettigede, der er logget på ansøgningsskemaet. Herefter indsender I materialet.
 7. Bemærk, at jeres ansøgning først er modtaget af Erhvervsstyrelsen, når I modtager en kvittering på mail. Kvitteringen kommer normalt ca. 5 min. efter indsendelsen.
 8. Når jeres ansøgning er modtaget, kan vi have behov for svar på opklarende spørgsmål. I det tilfælde kontakter sekretariatet jer via de indsendte kontaktoplysninger.
 9. Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 21. april 2021. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om tilsagn eller afslag på deres ansøgning.

Bilag til ansøgningen

NB! Ansøgere kan rekvirere en wordversion af bilag A.

Wordversionen er for ansøgere, der har brug for at uddybe projektbeskrivelsen udover, hvad pdf-versionen tillader. Dokumentet kan rekvireres ved kontakt til Niklas Dalsjø: [email protected]

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kan - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af deres projektidé.

Hent skabelon til idébeskrivelse (pdf)

Idébeskrivelsen skal sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse er den 15. januar 2021.

Ansøg

Ansøgning med obligatoriske bilag (A, B og C) skulle indsendes via elektronisk ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var den 29. januar 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet i på mødet i bestyrelsen den 21. april 2021. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om udfaldet.

Vejledningsmateriale

Overblik: Kom godt i gang med ansøgningen

Få overblik over forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt i vores tringuide.

Se guiden
Kristine Halken

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Kirstine Halken

Telefon: 3529 1756

Email: [email protected]

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Niklas Dalsjø

Telefon: 3529 1090

Email: [email protected]