Lokale erhvervsfyrtårne II

Frem til 7. marts 2023 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til i alt 290 mio. kr. Midlerne var øremærket videreudvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Tværgående

 • Finansiering

  150 mio. kr. fra EU's Regionalfond, 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 90,3 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  3 år

 • Ansøgningsfrist

  7. marts 2023 kl. 12.00

Danmarkskort med de otte lokale erhvervsfyrtårne

Danmarkskort med de otte lokale erhvervsfyrtårne.

Baggrund

I februar 2022 udmøntede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 595 mio. kr. fra REACT-EU til udviklingen af otte lokale erhvervsfyrtårne. Udmøntningen var en opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

Udviklingen af erhvervsfyrtårnene kræver et langsigtet engagement og samarbejde. Derfor indgik alle konsortier, der fik midler i den første ansøgningsrunde, en partnerskabsaftale med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, bestyrelsen for landsdelens erhvervshus, Erhvervsministeriet og en række øvrige ministerier i august 2022.

De enkelte partnerskabsaftaler består af en strategi for udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne, herunder vision og sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025. Samtidig indeholder partnerskabsaftalerne en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, som partnerskabet er enige om at igangsætte for at understøtte den langsigtede udvikling af erhvervsfyrtårnet. 

For Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er det centralt, at udviklingen af erhvervsfyrtårnene:

 • Bidrager til at udvikle danske styrkepositioner
 • Kommer hele landet til gavn
 • Tager udgangspunkt i eksisterende strukturer i innovations- og erhvervsfremmesystemet
 • Inddrager virksomheder, herunder særligt SMV’er og andre relevante partnere på tværs af landet, så erhvervspotentialet i det pågældende erhvervsfyrtårn udfoldes bedst muligt.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger til videreudvikling af de lokale erhvervsfyrtårne. Ansøgninger skulle - inden for rammerne af de indgåede partnerskabsaftaler - bygge videre på de allerede igangsatte aktiviteter under første erhvervsfyrtårnsannoncering. Endelig skulle ansøgningerne være koordineret med andre relevante indsatser. 

Info Flere indsatser

Annonceringen havde flere forskellige indsatser, som ikke kunne kombineres i en enkelt ansøgning. Derfor skulle ansøgere som udgangspunkt indsende flere ansøgninger, hvis de ønskede at søge om midler til forskellige indsatser.

Annoncering: Lokale erhvervsfyrtårne II

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Projekter skal bidrage til at realisere de enkelte erhvervsfyrtårnes formål, vision og sigtelinjer, som fremgår af partnerskabsaftalerne. Aktiviteterne skal samtidig ligge inden for indsatsområderne herunder.

Indsatser under Regionalfonden

1.1 Mere forskning og innovation i danske SMV'er

Formålet med indsatsen er at styrke SMV'ers og iværksættervirksomheders innovationskapacitet i regi af erhvervsfyrtårnene.

Aktiviteter kan fx være:

 • Støtte SMV'ers adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter
 • Etablering eller udvidelse af test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter
 • Innovationssamarbejder i samspil mellem virksomheder og andre aktører
 • Videndeling og matchmaking
Målgruppe

Indsatsens målgruppe er SMV’er og iværksættervirksomheder, som opererer inden for erhvervsfyrtårnets formål. Aktiviteterne kan både fokusere på SMV’er og iværksættervirksomheder, der enten er innovationsaktive eller endnu ikke har innovationsaktiviteter. 

1.3 Stærkere SMV´er gennem internationalisering, digitalisering og grøn omstilling 

Projekter skal via forudsætningsskabende aktiviteter gøre SMV’erne i stand til at blive underleverandører og/eller indgå i værdikædesamarbejder i erhvervsfyrtårnene. 

Aktiviteter kan fx være:

 • Afklaring af business case for SMV’ers investering i nye forretningsområder med relation til erhvervsfyrtårnene
 • Støtte til involvering af nye SMV’er i erhvervsfyrtårnene
 • Tilskud til investeringer
Målgruppe

Målgruppen er SMV’er, der er relevante for det erhvervsområde, som erhvervsfyrtårnet skal løfte.

Indsatser under Socialfonden Plus

2.1.1 Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse 

Formålet med indsatsen er at øge antallet af personer med en erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Indsatsen kan fx rettes mod uddannelsesområder, der kan bidrage til at indfri kompetencebehovet i og omkring virksomhederne i de enkelte erhvervsfyrtårne, så de får adgang til den rette kvalificerede arbejdskraft.

Aktiviteter kan fx være:

 • Rekruttering af ufaglærte og faglærte i beskæftigelse
 • Rekruttering af fx voksne unge med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse
 • Rekruttering - i samarbejde med jobcentre i de pågældende områder 
 • Kompetenceplaner og uddannelsesplaner 
 • Videreudvikling og afprøvning af undervisningsforløb
 • Forsøgsprojekter
Målgruppe

Indsatsen kan være rettet mod såvel ufaglærte som faglærte, ligesom både ledige og beskæftigede kan indgå som deltagere. 

2.1.2 Kompetenceløft og livslang læring 

Formålet med indsatsen er at fremme livslang læring, dvs. opkvalificerings- og omskolingsaktiviteter, som ligger i forlængelse af formålet med erhvervsfyrtårnene. Fokus er at løfte arbejdsstyrkens uformelle kompetencer til blandt andet den grønne omstilling.

Endelig kan indsatsen indeholde øvrige tiltag, der medvirker til tilpasning af virksomhedernes behov for arbejdskraft i regi af erhvervsfyrtårnsindsatserne, herunder tiltrækning og tilknytning af udenlandsk arbejdskraft.

Aktiviteter kan fx være:

 • Efteruddannelse, opkvalificering og omskoling af medarbejdere til nye jobfunktioner og teknologier
 • Udvikling af specialiserede kompetencer til medarbejdere
 • Opkvalificering og rekruttering af medarbejdere i forhold til at udnytte erhvervspotentialerne
 • Rådgivning til virksomheder med henblik på at identificere og omorganisere arbejdsopgave
 • Tilknytning af ledige, seniorer og studerende 
 • Tiltrækning og tilknytning af udenlandsk arbejdskraft 
Målgruppe

Målgruppen for denne indsats kan være beskæftigede i SMV’er, der har behov for nye uformelle kompetencer og viden. Endelig omfatter målgruppen ledige, herunder akademikere, seniorer og studerende, samt velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

2.1.3 Social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse 

Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, potentialer og muligheder for at opnå uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen skal ske med afsæt i de i erhvervsfyrtårnene involverede virksomheders behov for arbejdskraft. 

Aktiviteter - der skal ske gennem virksomheder - kan fx være:

 • Programmer og mentorordninger
 • Korte forberedelsesforløb og opkvalificeringsforløb 
 • Fastholdelsesaktiviteter
 • Initiativer der kan skabe det korrekte match 
Målgruppe

Målgruppen er ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som med målrettede indsatser kan blive en del af arbejdsstyrken. Endelig omfatter målgruppen virksomheder, der er involveret i erhvervsfyrtårnene, og som kan modtage de ledige borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

2.4.1 Iværksætteri 

Målet med en iværksætterindsats i regi af erhvervsfyrtårnene er at skabe et stærkt iværksætterøkosystem omkring det enkelte erhvervsfyrtårn for at fremme nye vækstiværksættere. Iværksætterindsatser skal derfor tage udgangspunkt i konkrete behov eller udnytte bestemte forudsætninger, ligesom de skal understøtte vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalen. 

Aktiviteter kan fx være:

 • Understøtte og etablere iværksættermiljøer
 • Individuelle kompetenceudviklingsforløb
 • Praksisorienterede undervisningsforløb
Målgruppe

Målgruppen er personer eller virksomheder, som opererer inden for erhvervsfyrtårnets tema. Personer i målgruppen skal påtænke at etablere sig med CVR-nummer, mens virksomheder maksimalt må være tre år gamle, når de indtræder i projektet.

Ældre virksomheder kan deltage og modtage tilskud som led i fx samarbejde med iværksættere, men kan ikke være en del af målgruppen for indsatsen.

Store virksomheders deltagelse

For alle indsatser gælder, at store virksomheder kan deltage i aktiviteterne, men de kan ikke være en del af målgruppen. Store virksomheders deltagelse skal derfor fx bidrage til at:

 • udvikle SMV'ernes forretning eller medarbejdere
 • understøtte iværksætternes udvikling
 • understøtte inklusion af udsatte borgere 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter i alt op til 290,3 mio. kr. til Lokale erhvervsfyrtårne II, heraf op til 150 mio. kr. fra Regionalfonden, op til 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus og op til 90,3 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Ansøgninger om midler fra Regionalfonden skal ligge inden for rammerne af ét af programmets indsatsområder:

 • 1.1 om mere forskning og innovation i danske SMV'er 
 • 1.3 om stærkere SMV'er gennem internationalisering, digitalisering og grøn omstilling. 

NB! Ansøgere kan maksimalt søge om op til 150 mio. kr. under indsatsområde 1.1. Ansøgere kan maksimalt søge om op til 40 mio. kr. under indsatsområde 1.3.

Ansøgninger om midler fra Socialfonden Plus skal ligge inden for rammerne af ét af programmets indsatsområder:

 • 2.1.1 om erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
 • 2.1.2 om kompetenceløft og livslang læring
 • 2.1.3 om social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse
 • 2.4.1 om iværksætteri

NB! Ansøgere kan maksimalt søge om op til 50 mio. kr. fordelt på indsatsområderne 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3. Ansøgere kan maksimalt søge om op til 50 mio. kr. under indsatsområde 2.4.1.

Ansøgere kan søge regionalfonds- eller Socialfonden Plus-midler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men man kan ikke søge decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Den samlede støtteprocent kan maksimalt være 63 pct. for regionalfondsindsatser og 70 pct. for indsatser under Socialfonden Plus. Støtten vil i videst muligt omfang blive tildelt som EU-støtte. 

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, men kan også komme fra stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.

Ansøgninger bliver vurderet ud fra fire kriterier:

A: Realisering af formålet med erhvervsfyrtårnet, herunder vision og sigtelinjer
B: Partnerskab, lokal og national forankring og governance
C: Privat engagement og fokus på virksomhedernes behov
D: Sammenhæng til nuværende aktiviteter og koordinering med relevante aktører samt forenkling

Kriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet. 

Ansøgninger om midler fra Regionalfonden skulle ligge inden for rammerne af ét af programmets indsatsområder:

 • 1.1 om mere forskning og innovation i danske SMV'er
 • 1.3 om stærkere SMV'er gennem internationalisering, digitalisering og grøn omstilling. 

Ansøgninger om midler fra Socialfonden Plus skulle ligge inden for rammerne af ét af programmets indsatsområder:

 • 2.1.1 om erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
 • 2.1.2 om kompetenceløft og livslang læring
 • 2.1.3 om social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse
 • 2.4.1 om iværksætteri  

NB! Som udgangspunkt skulle ansøgere sende en ansøgning for hvert indsatsområde, der søgtes midler under. Ansøgere skulle dermed indsende fire separate ansøgninger, hvis de fx ønskede at søge midler inden for alle fire indsatsområder under Socialfonden Plus. Yderligere informationer findes i annonceringsmaterialets afsnit 7.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemID-medarbejdersignatur).

Ansøgningsfristen var 7. marts 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger i 2. kvartal af 2023.

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kunne - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af projektidéen.

Ansøgere kunne rekvirere skabelon til beskrivelse af deres projektidé ved kontakt til Jenny Skov Christensen ([email protected]) eller Line Kjær Nikolajsen ([email protected]).

Idébeskrivelsen skulle sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse var 7. februar 2023. 

Informationsmøde

Sekretariatet holdt informationsmøde som webinar onsdag den 18. januar 2023.

Se spørgsmål og svar (pdf)

Se præsentation (pdf)

Vejledninger til kontoplaner

Partnerskabsaftaler

Startpakke med dokumenter

Vi har samlet en "startpakke" med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter med EU-medfinansiering.

Hent startpakke (zip)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om annonceringen eller Regionalfonden og Socialfonden Plus.

Line Nikolajsen

E-mail:[email protected]

Telefon: 3529 1414

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om annonceringen eller Regionalfonden og Socialfonden Plus.

Jenny Skov Christensen

E-mail:[email protected]

Telefon: 3529 1599

Kontaktpersoner - lokale erhvervsfyrtårne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om partnerskaberne og de lokale erhvervsfyrtårne.

Nordjylland: Simon Rahlf Hauptmann: [email protected] eller Jenny Skov Christensen: [email protected]

Midtjylland: Jane Slot Povlsen: [email protected]

Sydjylland: Kristian Berg Grum: [email protected]

Fyn: Rune Gottlieb Skovgaard: [email protected]

Sjælland - Biosolutions: Tatiana Juel: [email protected]

Sjælland - Femern: Mette Toft Bangsøe: [email protected]

Hovedstaden: Anna Nedergaard Hesseldahl: [email protected]

Bornholm: Julie Lund Kiilerich: [email protected]