Specialiseret iværksætterindsats for turisme

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 28. maj 2021 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra konsortier af offentlige turismeaktører, de tre nationale turismeudviklingsselskaber, Danske Destinationer og øvrige relevante partnere, som vil gennemføre et projekt, der skal styrke iværksættere inden for turismeerhvervet. 

Indsatsen finansieres af REACT-EU under Socialfonden.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Iværksætteri, turisme

 • Finansiering

  20 mio. kr. fra REACT-EU under Socialfonden

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet senest 30. juni 2023

 • Ansøgningsfrist

  28. maj 2021 kl. 12.00

Baggrund

Dansk turisme står efter mange års fremgang midt i en alvorlig og forventeligt længerevarende krise som følge af ændrede rejsemønstre, reduceret efterspørgsel og betydelig usikkerhed i forlængelse af COVID-19-pandemien. Turismeerhvervets konkurrenceevne er svækket – med store regionale nuancer – og den samlede jobeffekt af det tabte turismeforbrug i 2020 vurderes til mellem 40.000 og 44.000 fuldtidsbeskæftigede på årsbasis.

Turisme er i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 udpeget som en dansk styrkeposition. Turismeindustrien er blandt de sektorer, som globalt set påvirkes mest af nye teknologier og trends, hvilket udfordrer branchen og giver nye muligheder. 

Stærke økosystemer for startups er på mange måder afgørende for at udnytte de potentialer, der ligger i turisme og imødekomme de nye trends, som udfordrer især den etablerede del af branchen. Det kræver et velfungerende dansk økosystem at fremme en stærk og sund underskov af turisme-startups.

Turisme-startups savner viden og netværk og er oftest ikke fortrolige med erhvervsfremmesystemet. Turismeiværksættere kan med fordel hurtigere henvises til specialiseret rådgivning, så deres forretningspotentiale kan accelereres. 

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger under temaet "Specialiseret iværksætterindsats for turisme". Bestyrelsen har afsat 20 mio. kr. af de såkaldte REACT-EU-midler under Socialfonden til indsatsen.

Annoncering: Specialiseret iværksætterindsats for turisme

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Formålet med indsatsen er at styrke startups i turismeerhvervet og bidrage til, at flere iværksættere udvikler sig til vækstiværksættere. Skaleringspotentialet skal ses i lyset af de aktuelle udfordringer i turismeerhvervet som følge af COVID-19 og særligt fokusere på grønne og digitale iværksættere.

Indsatsen skal bidrage til en stærkere bro mellem iværksætterne og relevante økosystemer.

En kommende indsats kan tilbyde turisme-startups sammenhængende, specialiserede kompetence- og rådgivningsforløb, events m.v. Adgang til private rådgivere og sparringspartnere i branchen bør indgå som et væsentligt tilbud for turisme-startups inden for projektets rammer. 

De offentlige turismefremmeaktører forventes at have en central rolle i indsatsen for at fremme de potentielle synergier, der er mellem turismeaktørernes nuværende kerneopgaver og porteføljer og en specialiseret vækstiværksætterindsats.

Aktiviteter under indsatsen for en turisme-startup-indsats kan fx være: 

 • Information om muligheder, udfordringer og samarbejds-/tilbudsmuligheder i miljøet
 • Specialiserede forløb, herunder accelerator-indsats, der understøtter vejen fra idé til prototype til markedsudvikling
 • Partnerskaber og samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner m.v.
 • Internationalisering, der sikrer investorer til danske start-ups, promovering af danske startups i udlandet for nye markeder
 • Vejledning om finansieringsmuligheder 

Målgruppe

Indsatsen er rettet mod potentielle iværksættere og nye iværksættere med vækstambitioner, som de går efter at realisere ved enten at nytænkte de traditionelle turismeerhverv og satse på grønne og bæredygtige forretningsmodeller eller ved at introducere specialiserede turismeprodukter, der fx udspringer af idéer om innovativ brug af teknologi udviklet under COVID-19.

Potentielle vækstiværksættere i turismeerhvervet kan også findes blandt andre erhverv, herunder som spin-off fra virksomheder og spin-out fra universiteter. 

Projekter vil blive finansieret med i alt op til 20 mio. kr. fra REACT-EU under socialfondsprogrammets prioritetsakse 6 om iværksætteri, kompetencer og lokale erhvervsfyrtårne.

EU-finansieringen kan udgøre maksimalt 75 pct. af de støtteberettigede udgifter. Den øvrige finansiering forventes at komme fra de ansøgende parter.

Der kan ikke indgå finansiering fra deltagere i form af iværksætternes tid anvendt på projektet, ligesom øvrige udgifter afholdt af iværksættere ikke kan indgå i budgettet.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 6 (REACT-EU) om iværksætteri, kompetencer og lokale erhvervsfyrtårne. 

Ansøgninger skulle indsendes via det digitale ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var fredag den 28. maj 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på mødet den 22. juni eller 29. september 2021.

Læs mere om at søge strukturfondsmidler

Overblik: Kom godt i gang med ansøgningen

Få overblik over forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt i vores tringuide.

Se guiden

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil vide mere om indsatsen "Specialiseret iværksætterindsats for turisme".

Grete Winther Nørgaard

Telefon: 3529 1769

Email: [email protected]