2022: Lokale og tværgående turismeprojekter

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 28. marts 2022 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen støtte projekter, der - inden for rammerne af den kommende nationale strategi for dansk turisme - bidrager til realiseringen af Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  51,1 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til tre år i perioden 2022-2025

 • Ansøgningsfrist

  28. marts 2022 kl. 12.00

Baggrund

Turisme er en styrkeposition for Danmark, som har stor betydning for mange virksomheder og områder i hele landet. I årene op til 2020 var dansk turisme i kraftig vækst, og i 2019 satte antallet af turistovernatninger rekord for 6. år i træk med 56,1 mio. overnatninger.

COVID-19 har udfordret fremgangen i dansk turisme, og det er fortsat usikkert, hvordan pandemien vil påvirke turismeerhvervet de kommende år. Både lokalt og regionalt er der stor forskel på, hvor stærkt turismeerhvervet står ved indgangen til 2022. Især storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen er fortsat udfordret af særligt manglende internationale overnatninger. 

COVID-19 har skærpet den internationale konkurrence om turisterne. Miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtige hensyn har ikke hidtil været udslagsgivende sammenholdt med andre rejsemotiver. Men en stadig større gruppe af både danske og internationale turister forventer, at bæredygtighed vil få betydning for deres næste valg af ferie.

Hvis dansk turisme skal få del i dette marked, kræver det, at omstillingen til mere og flere bæredygtige turismeprodukter accelereres og i højere grad markedsføres.

En anden langsigtet trend er digitalisering af og teknologianvendelse hos turismeerhvervet. Et innovativt turismeerhverv, der tilbyder attraktive og moderne oplevelsesprodukter, har bedre forudsætninger for at øge sin produktivitet og konkurrenceevne.

Hent annonceringsmaterialet

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Fokus i indsatsen

Ansøgningen skal ligge inden for ét eller flere af de strategiske fokusområder i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. To fremhævede fokusområder tillægges særlig vægt.

Strategiske fokusområder

 • Grøn og bæredygtig turisme
 • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
 • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
 • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi
 • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
 • International markedsføring

NB! International markedsføring støttes kun i sammenhæng med udviklingsaktiviteter under de øvrige fokusområder.

Læs udførlig beskrivelse af de strategiske fokusområder i annonceringsmaterialet (pdf)

Organisering

Projektet skal gennemføres af en operatør, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og administration af projektet på øvrige økonomiske partneres vegne. 

For så vidt angår midlerne i destinationsudviklingspuljen kan operatøren udelukkende være et tværkommunalt destinationsselskab, mens midlerne i puljen til de øvrige lokale og tværgående turismeprojekter kan søges af fx en ø-kommune, de nationale turismeudviklingsselskaber eller en anden turismefremmeaktør. 

Projekter kan gennemføres i samarbejde med et eller flere destinationsselskaber, lokale og nationale turismeaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil medfinansiere projekter med op til 51,1 mio. kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter, heraf 40,9 mio. kr., der kun kan ansøges af destinationsselskaber og 10,2 mio. kr., der kan søges af øvrige aktører.

Ansøgere kan maksimalt søge om tilskud 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan vælge at give tilsagn på enten hele det ansøgte beløb eller et reduceret beløb. Bestyrelsen træffer beslutningen på baggrund af ansøgningens vurderede potentiale og under hensyntagen til puljens samlede omfang.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra ansøger, økonomiske partnere i projektet samt eventuelle andre offentlige bevillingsgivere. 

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kunne - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af deres projektidé.

Hent skabelon til idébeskrivelse (pdf)

Idébeskrivelsen skulle sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse var 15. marts 2022.

Ansøg

Ansøgning med obligatoriske bilag (A og B) skal indsendes via elektronisk ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen var 28. marts 2022 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet i på mødet i bestyrelsen den 21. juni 2022. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om udfaldet.

Bilag til ansøgningen

NB! Ansøgere kan rekvirere wordversion af bilag A ved henvendelse til Anette Fuglsang Larsen: [email protected]

NB! Ansøgere skal bruge den reviderede version af bilag B.

Læs mere om periodefordeling i vores spørgsmål og svar om 2022-puljen for lokale og tværgående turismeprojekter

Billede af Anette Fuglsang Larsen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Anette Fuglsang Larsen

Telefon: 3529 1419

Email: [email protected]

Billede af Maria Bernhardsson Rosendahl

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Maria Bernhardson Rosendahl

Telefon: 3529  1844

Email: [email protected]