2024: Lokale og tværgående turismeprojekter

Frem til den 14. maj 2024 kl. 12 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen støtte projekter, der fremmer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst inden for turismens forretningsområder. Der er afsat i alt 56,9 mio. kr. med forbehold for godkendelsen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi: ”Stærke SMV’er i hele Danmark – Strategi for erhvervsfremme 2024-2027”. Det betyder, at der ikke kan gives tilsagn om støtte, før strategien er godkendt. Støtten vil blive uddelt inden for rammerne af bestyrelsens kommende strategi og den nationale turismestrategi.

Info OBS

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for perioden 2024-2027 er endnu ikke tilgængelig. Vi gør derfor opmærksom på, at projekternes bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske målsætninger alene vil blive vurderet med afsæt i teksten i det offentliggjorte annonceringsmateriale i figur 2 på side 9.

Det vil, i henhold til udvælgelseskriterie A, 2. punkt, fortsat indgå i vurderingen, at det ansøgte projekt ligger inden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tre udvalgte udviklingsspor for annonceringen. Disse udviklingsspor, som er beskrevet i annonceringsmaterialet side 4-5,  er sammenfaldende med de tilsvarende temaer i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Det præciseres dermed, at det således ikke vil indgå i vurderingen, i hvilket omfang projekterne generelt set måtte bidrage til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for perioden 2024-2027, men at vurderingen i forhold til denne strategi alene vil være for de dele, som er gengivet i annonceringsmaterialet.

ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  56,9 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremme-
  midler

 • Projektperiode

  Perioden 2024-2027

 • Ansøgningsperiode

  4. marts til 14. maj 2024 kl. 12.00

Ansøg

Baggrund

Turisme er en dansk styrkeposition, der bidrager med vækst og arbejdspladser i hele landet. Foruden at bidrage væsentligt til dansk eksport og økonomi har turismen i mange dele af landet stor betydning for den lokale udvikling og for levedygtige samfund.

Selv med dansk turisme tilbage på vækstsporet forventes i de kommende år fortsat hård international konkurrence om at vinde og fastholde markedsandele.  Turismeerhvervets strukturelle udfordringer skal adresseres og branchens potentialer realiseres – fx ift. at forøge turismeaktiviteten uden for højsæson (sæsonforlængelse) og behovet for at adressere udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der stilles ligeledes stadigt større krav til, at branchen udnytter de muligheder, der ligger i øget innovation, digitalisering, dataanvendelse og bæredygtig omstilling. Indsatsen skal samtidig sikre, at destinationsudvikling og virksomhedsudvikling går hånd i hånd, så det kommer hele destinationer til gavn.

Turisme er en signaturindsats for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som nu indkalder ansøgninger til puljen til lokale og tværgående turismeprojekter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil med puljen støtte projekter, der understøtter pejlemærkerne i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Strategien sætter retningen for en miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst, som både skaber værdi for borgere, turister og lokalsamfund. Puljen vil derfor støtte projekter, der er til gavn for enten klima og miljø, vækst og beskæftigelse, geografisk og sæsonmæssig spredning af turismen eller lokalsamfundets opbakning til og gavn af turismen.

Hent annonceringsmaterialet

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Fokus i indsatsen

Ansøgninger skal understøtte en mere miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030 og bidrage til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse strategiske målsætninger inden for tre udvalgte udviklingsspor:

 • Bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark
 • Destinationsudvikling og udvikling af kvaliteten af det danske turismeprodukt
 • Styrket innovation og digitalisering af dansk turisme

Ansøgninger skal også bidrage til at realisere pejlemærkerne i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Læs National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil støtte lokale og tværgående turismeprojekter med op til 56,9 mio. kr., hvoraf 45,5 mio. kr. kun kan søges af destinationsselskaber, mens 11,4 mio. kr. også kan søges af øvrige turismefremmeaktører, herunder til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Ansøgere kan maksimalt søge om tilskud på op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan vælge at give tilsagn på enten hele det ansøgte beløb eller et reduceret beløb. Bestyrelsen træffer beslutningen på baggrund af ansøgningens vurderede kvalitet, skalerbarhed, budgetstørrelse og under hensyntagen til puljens samlede omfang.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme dels fra projektets egenfinansiering (dvs. finansiering fra ansøger og/eller økonomiske partnere i projektet) samt evt. også i form af kontante tilskud fra andre offentlige og private bevillingsgivere (fx fonde mv.), der bidrager med finansiering uden at få en direkte modydelse i projektet.

Projektet skal gennemføres af en operatør, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og administration af projektet på øvrige økonomiske partneres vegne.

For så vidt angår midlerne i destinationsudviklingspuljen kan operatøren udelukkende være et tværkommunalt destinationsselskab. Midlerne i puljen til de øvrige lokale og tværgående turismeprojekter kan søges af fx de nationale turismeudviklingsselskaber eller øvrige turismefremmeaktør, herunder ø-kommuner, der står uden for destinationsselskab.

Projekter kan gennemføres i samarbejder mellem et eller flere destinationsselskaber, lokale og nationale turismeaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber.

Ansøgningen vil blive vurderet på og udvalgt efter tre kriterier:
A.    Resultater og effekter
B.    Partnerskab og samarbejde
C.    Forenkling og forankring

Udvælgelseskriterierne er uddybet i annonceringsmaterialet.

Godt forarbejde er afgørende for en god ansøgning. Vi har lavet en guide, der hjælper jer til en god ansøgningsproces.

Læs guiden: Sådan får du en god ansøgningsproces (pdf)

Drøft jeres projektidé

Før udarbejdelse af en egentlig ansøgning, har I mulighed for at drøfte jeres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I den forbindelse kan I indsende en beskrivelse af jeres projektidé.

Hent skabelon til beskrivelse af jeres projektidé (pdf)

Projektidébeskrivelser skal sendes til [email protected]

Fristen for at indsende projektidébeskrivelser er tirsdag den 9. april 2024.

Ansøg

Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (OBS: kræver MitID Erhverv login).

Vær opmærksom på at alle felter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt, før I indsender jeres ansøgning.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 14. maj 2024 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tirsdag den 17. september 2024. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om udfaldet.

Startpakker med dokumenter

Vi har samlet en startpakke med alle de vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter til puljen for lokale og tværgående turismeprojekter.

Hent startpakke (zip)
Rasmus Juul Jepsen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Rasmus Juul Jepsen  

Telefon: 3529 1434

Email: [email protected] 

Malene Bang Lindholm

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Malene Bang Lindholm 

Telefon: 3529 1673

Email: [email protected]