1: Ansøgning - uden strukturfondsmidler

En gennemtænkt projektidé og en klar effektkæde er afgørende for, at jeres projekt lykkes. Få tips og find materiale til at lave en god projektansøgning og søge om decentrale erhvervsfremme midler her. Materialet er til projekter, der ikke søger om tilskud fra EU’s strukturfonde.

Info Vigtige overvejelser før I ansøger

 • ​​​​​​Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
 • Hvilke umiddelbare output skal der til for at opnå de ønskede effekter?
 • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå de ønskede output og effekter?
 • Hvordan er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og de forventede effekter?
 • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes?
 • Hvad vil det sige at være økonomisk partner?
 • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre? 
 • Hvilke typer udgifter udløser støtte, og hvordan dokumenteres de? 
 • Hvilke typer udgifter er dækket af overhead og skal ikke dokumenteres? 
 • Hvilke revisionsudgifter skal I forvente?

paragraf-ikon-erhvervsfremmebestyrelsen Regler og vejledning

Før I ansøger, er det vigtigt, at I kender regelgrundlaget for projekter, der får tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Vi anbefaler derfor, at I læser bekendtgørelsen og vores vejledning, der skal hjælpe med korrekt og effektiv projektadministration.

Effektkæde-grafik

Erfaringer viser, at projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde, har langt større sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater.  
Derfor er det et krav, at I samler jeres overvejelser om, hvordan projektet virker, i en effektkæde. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete projektaktiviteter, og hvordan aktiviteterne leder frem til de ønskede output og resultater eller effekter.  

Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer. Indikatorerne og måltallene skal I og Erhvervsstyrelsen bruge til at måle og vurdere, om projektets aktiviteter forløber planmæssigt og skaber de output og resultater, som var forventet. 

Hvad er en effektkæde?

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. I skal I beskrive jeres projekts effektkæde i tre led:

 • Projektets hovedaktiviteter er de vigtigste handlinger, som udføres i projektet

Hovedaktiviteter kan fx være at screene 200 virksomheder for vækstpotentiale eller udbyde 4 vejledningsforløb i iværksætteri

 • Projektets output er de leverancer eller "produkter", som projektets aktiviteter umiddelbart skaber

Output kan fx være 40 konkrete vækstplaner for virksomheder med stort vækstpotentiale, eller at 250 personer har deltaget i vejledningsforløb vedrørende iværksætteri

 • Projektets efterfølgende effekter eller efterfølgende resultater på kort og langt sigt

Effekt kan fx være 15 nye vækstvirksomheder. Resultater på kort sigt kan være, at 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed. Resultatet på langt sigt kan være, at 100 af virksomhederne reelt er aktive efter 2 år.

Standardsatser

Standardsats for 2024: 387 kr.

Standardsats for 2023: 373 kr.

 

Skriv ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde og indsende ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til os. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget.

I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.

Kontaktperson

I forbindelse med jeres ansøgning skal I oplyse en kontaktperson. Det er denne kontaktperson, der efterfølgende vil modtage spørgsmål og andre henvendelser, når Erhvervsstyrelsen skal oplyse jeres ansøgning forud for indstillingen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Og når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har truffet afgørelse om tilsagn eller afslag, vil det også være kontaktpersonen, som beslutningen kommunikeres til. 

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oplysningen af jeres ansøgning kan være nødt til at give korte svarfrister. Af den årsag kan det være hensigtsmæssigt, at kontaktpersonen fx er projektleder. 

Startpakke med relevante dokumenter

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til ansøgning af projekter uden EU-midler

Hent startpakke (zip)

Link til ansøgningsskema

I finder link til ansøgningsskema sammen med andet relevant materiale under de enkelte ansøgningsrunder.

Se åbne ansøgningsrunder

Tilskud eller afslag?

Når I har indsendt jeres ansøgning, kontrollerer Erhvervsstyrelsen, at projektet er lovligt og inden for rammerne af den annoncerede ansøgningsrunde. I vil derfor ofte opleve, at I skal svare på supplerende spørgsmål om jeres projekt.

Herefter tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stilling til jeres ansøgning. Når bestyrelsen har truffet afgørelse, vil I få besked om resultatet - altså om jeres projekt får tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler eller afslag.

I skal være opmærksomme på, at tilskuddet først er endeligt bevilget, når I har modtaget tilsagnet.
 

Info Vær opmærksom på startdatoen

I kvitteringen fra os kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis jeres ansøgning får tilskud. Hvis I starter projektet på denne dato, skal I derfor være opmærksomme på risikoen for at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning får afslag.

I skal også være opmærksomme på at overholde dokumentationskravene fra denne dato, hvis jeres projekt får tilsagn, og udgifterne skal støttes. 
 

Kontakt

Kontakt sekretariatet, hvis I vil mere om at søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Telefon: 3529 1700
Email: [email protected]