2023: Lokale og tværgående turismeprojekter

Frem til 1. februar 2023 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen støtte projekter, der - inden for rammerne af den nationale turismestrategi - fremmer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst inden for turismens forretningsområder.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  53,9 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til tre år i perioden 2023-2026

 • Ansøgningsfrist

  1. februar 2023 kl. 12.00

Baggrund

Turisme er en styrkeposition med stor betydning for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Med undtagelse af 2020 og 2021 har turismen været i vækst både nationalt og internationalt de senere år. Dansk turisme er også et betydeligt eksporterhverv. I 2019 udgjorde udenlandske turisters forbrug i Danmark mere end 61 mia. kr. Det svarer til 4,5 pct. af den samlede danske eksport. Der forventes fortsat hård international konkurrence om at genvinde markedsandele i de kommende år.

I sommeren 2022 har Danmark oplevet fremgang i antallet af turistovernatninger sammenlignet med sommeren i 2019. Væksten er primært drevet af danske turister. Også antallet af udenlandske overnatninger er i vækst, men halter stadig efter væksten i de danske overnatningstal.

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fra juni 2022 peger på, at dansk turisme skal løse to store opgaver, hvis Danmark skal forblive en attraktiv turistdestination og stå stærkt i konkurrencen om internationale turister frem mod 2030:

 • De internationale turister skal tilbage til Danmark.
 • Dansk turisme skal gennem omstilling skabe grundlag for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst, så Danmark kan indfri potentialet for at blive en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer.

Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger til puljen for lokale og tværgående turismeprojekter. Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen støtte projekter, der - inden for rammerne af den nationale turismestrategi - fremmer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst inden for turismens forretningsområder.

Hent annonceringsmaterialet

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Fokus i indsatsen

Ansøgninger skal understøtte en miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst i dansk turisme frem mod 2030.

Samtidig skal ansøgninger ligge inden for ét eller flere af de syv temaer fra den nationale turismestrategi.

Endelig skal ansøgningen bidrage til at realisere de strategiske fokusområder i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Den mørkeblå cirkel (yderst) illustrerer temaerne i den nationale turismestrategi, mens den lyseblå cirkel viser de strategiske fokusområder i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs om det strategiske fokus i annonceringen (pdf)

Organisering

Projektet skal gennemføres af en operatør, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og administration af projektet på øvrige økonomiske partneres vegne. 

For så vidt angår midlerne i destinationsudviklingspuljen kan operatøren udelukkende være et tværkommunalt destinationsselskab. Midlerne i puljen til de øvrige lokale og tværgående turismeprojekter kan søges af fx en ø-kommune, de nationale turismeudviklingsselskaber eller en anden turismefremmeaktør. 

Projekter kan gennemføres i samarbejde med et eller flere destinationsselskaber, lokale og nationale turismeaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil - med forbehold for finanslovens vedtagelse - medfinansiere projekter med op til 53,9 mio. kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter. 43,1 mio. kr. kan kun søges af destinationsselskaber, mens 10,8 mio. kr. kan søges af øvrige aktører.

Ansøgere kan maksimalt søge om tilskud op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan vælge at give tilsagn på enten hele det ansøgte beløb eller et reduceret beløb. Bestyrelsen træffer beslutningen på baggrund af ansøgningens vurderede kvalitet og under hensyntagen til puljens samlede omfang.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra ansøger, økonomiske partnere i projektet samt eventuelle andre offentlige bevillingsgivere. 

Drøft jeres projektidé

Ansøgere kunne - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en beskrivelse af deres projektidé.

Hent skabelon til beskrivelse af jeres projektidé (pdf)

Beskrivelsen skulle sendes til [email protected]. Fristen for at indsende projektidé var 6. januar 2023.

Ansøg

Ansøgning med obligatoriske bilag (A, B1 og B2) skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemID-medarbejdersignatur).

Ansøgningsfristen var 1. februar 2023 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet på mødet i bestyrelsen den 18. april 2023. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om udfaldet.

Bilag til ansøgningen

NB! Ansøgere kan rekvirere wordversion af bilag A ved henvendelse til Anette Fuglsang Larsen ([email protected]) eller Rasmus Juul Jepsen ([email protected]).

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Anette Fuglsang Larsen

Telefon: 3529 1419

Email: [email protected]

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Rasmus Juul Jepsen

Telefon: 3529 1434

Email: [email protected]