Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 27. maj kl. 10.00 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet åbent for ansøgninger til midler fra klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Innovation

 • Finansiering

  Bestyrelsen og UFM agter hver at afsætte 80 mio. kr. årligt i perioden.

 • Projektperiode

  Ansøger kan søge om et årligt beløb fra bestyrelsen i perioden 2021-2022 og et årligt beløb fra UFM i perioden 2021-2024. 

 • Ansøgningsfrist

  27. maj 2020 kl. 10.00

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) vil udmønte fælles, overskuelige og sammenhængende klyngeindsatser. Indsatserne skal bygge videre på de resultater og erfaringer, som virksomheder, videninstitutioner, kommuner, regioner og staten har bidraget til i innovationsnetværk og klyngeorganisationer gennem årene.

Annonceringen ligger i forlængelse af bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. I strategien udpeger bestyrelsen de erhvervs- og teknologiområder, hvor der fremadrettet kan være én klyngeorganisation, som modtager offentlig finansiering.

Bestyrelsen har udpeget 12 erhvervs- og teknologiområder, heraf 10 styrkepositioner og 2 spirende områder.

Samtidig blev der indkaldt ansøgninger til klyngeindsatser målrettet yderligere spirende områder. Dermed kunne aktører inden for et erhvervs- og teknologiområde, der ikke omfattet af de udpegede områder, søge om finansiering til en klyngeindsats. Bestyrelsen og UFM forventer at give finansiering til et mindre antal yderligere klyngeindsatser på øvrige spirende områder.

Styrkepositioner

 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Fødevarer og bioressourcer
 • Maritime erhverv og logistik
 • Life science og velfærdsteknologi
 • Byggeri og anlæg
 • Design, mode og møbler
 • Avanceret produktion
 • Digitale teknologier
 • Finans og fintech

Spirende områder

 • Robot- og droneteknologi
 • Animation, spil og film

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Klyngernes kerneopgave

Klyngernes kerneopgave er at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation, herunder videnbaseret innovation, mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele deres økosystem.

Klyngeorganisationerne skal dermed styrke det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft. Alle klyngeorganisationernes aktiviteter med offentlig medfinansiering skal ligge i forlængelse af denne kerneopgave. Aktiviteterne skal generelt være åbne for alle relevante virksomheder og øvrige aktører uanset branche, sektor og type at deltage i.

Klyngeorganisationernes aktiviteter skal både møde de aktuelle innovationsbehov og -udfordringer hos virksomhederne og adressere virksomhedernes fremadrettede udfordringer. Derfor skal klyngeorganisationerne facilitere innovations- og vidensamarbejde med fokus på den løbende udvikling i teknologier, forskning, markedstendenser og udfordringsbilleder på deres respektive fagområde.

Klyngeorganisationernes aktiviteter skal være tilgængelige for deres målgruppe på tværs af hele landet. Det er klyngernes opgave at etablere tilgængelighed på en effektiv, overskuelig og relevant måde begrundet i målgruppens behov og geografiske fordeling. Det kan fx ske i samarbejde med de tværkommunale erhvervshuse, der har en kerneopgave som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, og andre aktører som øvrige klyngeorganisationer samt videninstitutioner, GTS’er eller Innovationsfonden.

Bestyrelsen og UFM finansierer aktiviteter, der:

 • Tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer i relation til innovation og virksomhedernes brug af viden fra forsknings- og teknologimiljøer
 • Er relevante og tilgængelige for målgruppen i hele landet 
 • Styrker samarbejde og videnformidling mellem virksomheder, videninstitutioner (GTS’er, universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner) samt øvrige aktører
 • Bliver tilrettelagt og gennemført i koordination med lokale, regionale og statslige aktører
 • Understøtter grænseoverskridende innovationssamarbejde
 • Har et særligt fokus på omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion

Erhvervsrettede klyngeaktiviteter der kan finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I relation til indsatsens målgruppe ønskes det, at aktiviteterne fokuserer på:

 • SMV’er, der allerede er innovationsaktive
 • Løft af innovationsniveauet i små og mellemstore virksomheder, der endnu ikke har innovationsaktiviteter
 • Samarbejde mellem små, mellemstore og store virksomheder
 • Innovation blandt iværksættere, herunder samarbejde mellem iværksættere, etablerede virksomheder og videninstitutioner

En væsentlig andel af aktiviteterne ønskes relateret til konkrete innovationsprojekter, der sigter mod at udvikle nye innovative løsninger, som styrker virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

De enkelte aktiviteter skal generelt involvere mindst to aktører fra det pågældende økosystem, hvoraf mindst én skal være en virksomhed. Derved muliggøres fx rene virksomhedssamarbejder (B2B-aktiviteter), facilitering af samarbejde mellem en virksomhed og en videninstitution (herunder et GTS-institut), en offentlig aktør eller en investor. 

Der kunne fx søges midler fra bestyrelsen til aktiviteter inden for følgende områder:

 • Samarbejdsprojekter med fokus på at udvikle nye produkter, processer, organisationsformer og markedsføringsmetoder
 • Internationalisering, herunder forberede og gennemføre samarbejde med partnere i ind- og udland med henblik på samarbejde om innovation i virksomheder på tværs af landegrænser 
 • Videnspredning og formidling, blandt andet i forbindelse med virksomhedernes innovationsrelaterede kompetencebehov og i tilknytning til at håndtere udfordringer og gribe muligheder vedrørende grøn og digital omstilling
 • Styrke virksomhedernes adgang til finansiering af innovationsaktiviteter, blandt andet via nationale og internationale offentlige og private ordninger og investorer
 • Inddragelse og tilrettelæggelse af innovationsfremmende aktiviteter for iværksættere, fx samarbejde med iværksætteraktører og klyngeorganisationens deltagelse i inkubatorer/acceleratorer
 • Netværksskabelse på tværs af virksomheder og andre aktører, blandt andet faglige netværk og seminarer.
 • Planlægning og projektledelse af de tilskudsberettigede aktiviteter og i begrænset omfang administration, økonomistyring samt udvikling og ledelse af klyngeorganisationen, der understøtter kerneopgaven.

Videnbaserede klyngeaktiviteter der kan finansieres af UFM

Der kunne fx søges midler fra UFM til aktiviteter inden for følgende hovedområder:

 • Videnspredning, formidling og kompetenceudvikling med henblik på at bringe den opnåede viden fra de faglige aktiviteter bredt ud til virksomheder, fx via hjemmeside, publikationer, seminarer/konferencer mv. institut- og virksomhedsbesøg, uddannelsesaktiviteter mv.
 • Matchmaking med henblik på etablering af relationer og videnoverførsel mellem virksomheder og videninstitutioner, fx via faglige netværk, konferencer og workshops.
 • Samarbejdsprojekter med fokus på at styrke innovation og vækstpotentiale hos målgruppen, fx via gennemførelse af F&U-aktiviteter og feasibility studies. 
 • Internationalisering med henblik på etablering af dialog og samarbejde med klyngeorganisationer og forsknings- og videninstitutioner i udlandet, fx etablering af samarbejde om F&U og innovation, herunder EU-projekter med klyngeorganisationer eller andre aktører i udlandet.
 • Planlægning og projektledelse af de tilskudsberettigede aktiviteter og i begrænset omfang administration, økonomistyring og ledelse af klyngeorganisationen, der understøtter kerneopgaven.

Med opslaget kunne klyngeorganisationer via én samlet ansøgning søge om midler fra henholdsvis UFM og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Udvælgelsen af de klyngeorganisationer, der skal varetage rollen klyngeaktør med statslig medfinansiering, foretages af uddannelses- og forskningsministeren på indstilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU). 

Bestyrelsen og UFM giver hver sin bevilling til de udvalgte klyngeorganisationer. Tildeling af midler fra bestyrelsen og UFM sker koordineret og forventes meddelt samlet.

Valget af klyngeaktører sker for en 4-årig periode 2021-2024. Bestyrelsen og UFM agter hver at afsætte ca. 80 mio. kr. årligt i perioden (i alt ca. 640 mio. kr.).

Ansøger kunne søge om et årligt beløb fra UFM i perioden 2021-2024 og et årligt beløb fra bestyrelsen i perioden 2021-2022. Der tages forbehold for, at midlerne hos UFM og fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsættes på finansloven i de pågældende år.

Senest i 2022 vil bestyrelsen beslutte, hvordan den erhvervsrettede klyngeindsats i 2023-2024 finansieres og udmøntes.

Klyngeorganisationerne har en væsentlig rolle i at skabe sammenhæng i bevillingerne, så virksomhederne oplever en integreret og koordineret indsats på udførende niveau.

Klyngeorganisationernes samlede årlige bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og UFM forventes at ligge i størrelsesordenen 4-20 mio. kr. 

Det var en forudsætning for at ansøge, at den ansøgende klyngeorganisation:

 • Enten på ansøgningstidspunktet er en privat, selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nummer, der arbejder på et almennyttigt grundlag, eller alternativt kan godtgøre, at organisationen vil være etableret som sådan senest ved indgangen til 2021
 • Kan godtgøre, at den i sin bestyrelse senest ved indgangen til 2021 har:

Ledende erhvervsfolk, der er aktive i det private erhvervsliv 

Repræsentation fra videninstitutioner på øverste ledende niveau

 • Enten på ansøgningstidspunktet har en gyldig guldcertificering iht. European Cluster Excellence Initiative (ECEI) eller alternativt fremlægger en forpligtende plan for, hvordan klyngeorganisationen agter at opnå guldcertificering snarest muligt i bevillingsperioden.

Aktiviteter finansieret af bestyrelsen skal understøtte realiseringen af bestyrelsens strategiske fokus på innovation og retning for klyngeindsatsen, jf. strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Midlerne skulle søges for den 2-årige periode 2021-2022.  Perioden finansieres med bestyrelsens finanslovsbevilling. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til den videre finansieringsform, eventuelt via strukturfondsmidler fra EU. 

Ansøgningen skulle indsendes via Uddannelses- og Forskningsministeriets elektroniske ansøgningsportal e-grant.

Ansøgningsfristen var den 27. maj 2020 kl. 10.00.

Supplerende materiale

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)
Kasper Gregersen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om klyngeannonceringen.

Kasper Gregersen
Telefon: 3529 1365
Email: [email protected]