2020: Lokale og tværgående turismeprojekter

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 15. maj 2020 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til lokale og tværgående turismeprojekter. Med udmøntningen vil bestyrelsen støtte projekter inden for rammerne af Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og under hensyntagen til COVID-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen. 

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Turisme

 • Finansiering

  24,7 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til tre år

 • Ansøgningsfrist

  15. maj 2020 kl. 12.00

Baggrund

COVID-19-pandemien har store konsekvenser for erhvervsliv og arbejdstagere i hele Danmark uanset branche og virksomhedernes størrelse. Turisme-, luftfart-, hotel- og restaurationsbranchen er særligt hårdt ramt. De umiddelbare konsekvenser for virksomhederne er blandt andet manglende kunder, tabt indtjening, likviditetsudfordringer og eventuelle omkostninger til hjemsendte medarbejdere og i sidste ende konkurs. 

Den økonomiske betydning af turismen er særligt stor i blandt andet flere ø-kommuner og kommuner ved den jyske vestkyst. Konsekvenserne af COVID-19-pandemien i turisme-branchen varierer derfor på tværs af landet.

Udviklingen af dansk turisme er en væsentlig prioritet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den decentrale turismefremmeindsats skal understøtte udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark, bidrage til vækst, beskæftigelse og udvikling i hele landet (særligt i lyset af COVID-19-pandemien) og understøtte realiseringen af de nationale pejlemærker for dansk turisme.

Hent ansøgningsinformation

Download annonceringsmaterialet (pdf)

Fokus i indsatsen

Ansøgningen skulle ligge inden for et eller flere af de strategiske fokusområder i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023:

 • Grøn og bæredygtig turisme
 • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
 • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
 • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af teknologi
 • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
 • International markedsføring
   

Læs udførlig beskrivelse af fokusområderne i annonceringsmaterialet. 

Organisering

Projektet skal gennemføres af en operatør, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for implementering og administration af projektet på øvrige økonomiske partneres vegne. For så vidt angår midlerne i destinationsudviklingspuljen kan operatøren udelukkende være et destinationsselskab, mens midlerne i puljen til de øvrige lokale og tværgående turismeprojekter kunne søges af fx en virksomhed, en kommune, et af de nationale turismeudviklingsselskaber eller en anden turismefremmeaktør. Nærmere vilkår for ansøgere til destinationspuljen fremgår af ansøgningsvilkårene.

Projektet kan fx gennemføres af og/eller i samarbejde med et eller flere destinationsselskaber og i videst mulige relevante omfang også i samarbejde og koordination med øvrige lokale og nationale turismeaktører, herunder især de tværkommunale erhvervshuse, VisitDenmark og de nationale turismeudviklingsselskaber. 

Geografisk kan indsatsen gennemføres inden for en enkelt eller på tværs af flere destinationer. Det er også muligt at arbejde på tværs af landegrænser.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil medfinansiere projekter med op til 24,7 mio. kr. fra puljen for lokale og tværgående turismeprojekter, heraf 14,7 mio. kr. fra destinationsudviklingspuljen, der kun kan ansøges af destinationsselskaber, og 10 mio. kr. fra puljen til øvrige lokale og tværgående turisme-projekter, herunder blandt andet til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Bemærk, at bestyrelsen har reserveret midler fra den samlede destinationspulje til at genstarte dansk turisme i kølvandet på COVID-19-pandemien, herunder op til 10,3 mio. kr. til et tværgående nationalt markedsføringsprojekt og op til 15 mio. kr. til et tværgående nationalt projekt med det formål at ”kickstarte” dansk turisme. Sekretariatet er bemyndiget til at forhandle aftalen på plads i forhold til begge projekter.

Tilsvarende de øvrige midler under destinationsudviklingspuljen skal ansøger til de reserverede midler være et destinationsselskab. Alle interesserede destinationsselskaber har mulighed for at blive en del af indsatsen, og destinationsselskaberne forventes at varetage hovedparten af den operationelle lokale indsats i det tværgående nationale kick-start-projekt i et tæt samarbejde med de nationale selskaber med henblik på at genstarte dansk turisme inden for alle turismens forretningsområder.

Hvis reservationerne af disse midler bortfalder helt eller delvist inden ansøgningsfristens udløb, vil de ikke-tildelte midler blive udmøntet i denne ansøgningsrunde. Det betyder, at den samlede tilgængelige pulje til udmøntning i denne annoncering var mindst 24,7 mio. kr. og med mulighed for tilføjelse af ikke-tildelte midler uden for annonceringen. Den tilgængelige pulje i annonceringen kunne dog maksimalt forhøjes med 25,3 mio. kr. 

Ansøgere kunne maksimalt søge om tilskud til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan beslutte at give tilsagn på enten hele det ansøgte beløb eller et reduceret beløb. Beslutningen træffes på baggrund af ansøgningens vurderede potentiale og under hensyntagen til puljens samlede omfang.

Projektets øvrige finansiering forventes at komme fra ansøger, økonomiske partnere i projektet samt eventuelle andre offentlige bevillingsgivere.

 • 1. Læs først annonceringsmaterialet godt igennem. Orienter jer særligt godt i de formelle krav til en ansøgning samt i vurderingskriterierne, så I er godt forberedte til at gå i gang med jeres ansøgning.
 • 2. Læs resten af vilkårene og ansøgningsmaterialet grundigt igennem. Læs særligt budgetvejledningen og standardvilkårene grundigt,så I fx ved, hvilke udgiftstyper I kan søge tilskud til. Orienter jer også i de bilag, der samlet set udgør en ansøgning, og som skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema (kræver NemLog-in):

A: Projektbeskrivelsen (Word-dokument)

B: Skema til økonomi og effekter (Excel-dokument)

C: Skabelon til partnererklæring (Word-dokument)

 • 3. Hvis ansøger er et nyt destinationsselskab, eller destinationsselskabet er under konsolidering, gælder særlige vilkår, som fremgår af annonceringsmaterialet. Husk da også at udfylde bilag D og indsende det sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Har destinationsselskabet modtaget tilsagn om projektmidler i 2019, skal der ses bort fra dette. Kontakt os, hvis du er i tvivl herom.
 • 4. Find svar på de mest stillede spørgsmål fra andre potentielle ansøgere i annonceringens FAQ. Vær opmærksom på, at FAQ’en opdateres løbende. Derfor anbefaler vi, at I altid læser den nyeste version. Den finder I her på siden under ”Ansøgning og uddybende information”.
 • 5. Beskriv eventuelt jeres projektidé,og send beskrivelsen til [email protected] inden den 4. maj 2020. I vil hurtigst muligt herefter blive kontaktet af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for drøftelse og vurdering af jeres projektidé. Ønsker I at indsende jeres projektidé, skal I bruge idébeskrivelse-skabelonen. Beskrivelsen må maksimalt være tre sider. 
 • 6. Udfyld herefter bilag A, B og C (og eventuelt bilag D – se under pkt. 3, om bilaget er relevant for jer). Bilagene finder I under "Ansøgning og uddybende information".
 • 7. Log på det elektroniske ansøgningsskema (kræver ansøgers NemLog-in). Udfyld felterne med de informationer, som I har afgivet i afsnit 1 i projektbeskrivelsen (bilag A).
 • 8. Vedhæft herefter bilag A, B og C (og eventuelt bilag D) i ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på eventuel med-signering, hvis det ikke er den tegningsberettigede, der er logget på ansøgningsskemaet. Herefter indsender I materialet.
 • 9.Bemærk, at jeres ansøgning først er modtaget af Erhvervsstyrelsen, når I modtager en kvittering på mail. Kvitteringen kommer normalt ca. 5 min. efter indsendelsen.
 • 10. Når jeres ansøgning er modtaget, kan vi have behov for svar på opklarende spørgsmål. I det tilfælde kontakter sekretariatet jer via de indsendte kontaktoplysninger.
 • 11.Ansøgninger forventes behandlet i skriftlige procedure i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ultimo juni 2020. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om tilsagn eller afslag på deres ansøgning.

Drøft projektidé

Ansøgere kunne - forud for udarbejdelse af en egentlig ansøgning - drøfte deres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved at indsende en idébeskrivelse. 

Hent skabelon til idébeskrivelse (pdf)

Idébeskrivelsen skulle sendes til [email protected]. Fristen for at indsende idébeskrivelse var den 4. maj 2020.

Ansøg

Ansøgning med obligatoriske bilag (A, B og C samt eventuelt D) skulle indsendes via elektronisk ansøgningsskema (kræver Nemlog-in).

Ansøgningsfristen var den 15. maj 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger forventes behandlet i skriftlige procedure i bestyrelsen ultimo juni 2020. Snarest muligt herefter får ansøgere besked om udfaldet.

Bilag til ansøgningen

Vejledningsmateriale

Overblik: Kom godt i gang med ansøgningen

Få overblik over forløbet fra ansøgning til afslutning af et projekt i vores tringuide.

Se guiden
Kristine Halken

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Kirstine Halken

Telefon: 3529 1756

Email: [email protected]

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om turismeindsatsen.

Niklas Dalsjø

Telefon: 3529 1090

Email: [email protected]